Majątek Instytutu

Majątek

Do rzeczowych aktywów trwałych Głównego Instytutu Górnictwa (wg ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są:

Grupa Wartość netto Nazwa pozycji
Grupa 0                     600 080,48 Grunty
Grupa 1-2                96 536 597,44 Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Grupa 3-6                12 979 486,30 Maszyny i urządzenia techniczne
Grupa 7                     459 750,19 Środki transportu
Grupa 8                17 543 466,99 Pozostałe środki trwałe
                      471 489,09 Wartości niematerialne i prawne
               128 590 870,49 Razem wartość netto, stan na 31.12.2015r