Profil działalności

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Energii, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych.
Obecnie cztery podstawowe filary naszej działalności stanowią: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia.
GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w takich obszarach działalności jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.
Główny Instytut Górnictwa jest Jednostką Notyfikowaną nr 1453 Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw:

  • 2014/34/UE (ATEX)
  • 2006/42/WE (MASZYNY)
  • 2014/28/UE (MATERIAŁY WYBUCHOWE)
  • 2013/29/UE (WYROBY PIROTECHNICZNE)

GIG posiada bardzo szeroką ofertę w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym: analizy ryzyka, raporty bezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, pomiary i zwalczanie zagrożeń środowiska pracy, zwalczanie zagrożeń wybuchami pyłów w instalacjach przemysłowych, programy informatyczne wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Problematyka edukacji i szkoleń zajmuje niezwykle ważne miejsce w perspektywach rozwoju Instytutu. Nowe rodzaje studiów podyplomowych, specjalistycznych szkoleń, kursów czy seminariów, podnoszące kwalifikacje pracowników, stawiają GIG, poza uczelniami, w gronie największych i najlepszych jednostek szkoleniowych na Śląsku. Studia podyplomowe prowadzimy z renomowanym uczelniami takimi jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński.