Opis działalności

Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności, a w szczególności działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.

Jako jedna z nielicznych w Polsce rad naukowych instytutów przemysłowych posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora w zakresie górnictwa (od 1961 roku) i inżynierii środowiska (od 1998 roku).

W tym zakresie kreuje własne kadry naukowe, a także na rzecz innych jednostek badawczych, wyższych uczelni oraz przemysłu.