Strategia GIG

Strategia Głównego Instytutu Górnictwa to zespół racjonalnie zaprogramowanych i wzajemnie powiązanych działań w sferze naukowo-badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej odnoszących się do funkcjonowania Instytutu w przyszłości i ujętych w odpowiednie plany oraz programy, które mają zapewnić realizację następujących celów:

 • uzyskanie wiodącej pozycji naukowej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej w obszarze geoinżynierii, inżynierii środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle przez aktywny udział w sieciach naukowych i europejskich projektach badawczych, w tym realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”,
 • rozwój kadry naukowej Instytutu, utrzymanie posiadanych uprawnień akademickich oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników GIG,
 • inicjowanie i realizacja innowacyjnych tematów badawczych oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych,
 • pełnienie funkcji instytutu doradczego dla władz państwowych i samorządowych,
 • rozwój oferty szkoleniowej,
 • realizacja działań w zakresie komercjalizacji rozwiązań GIG na rynkach zagranicznych,
 • wdrażanie oprogramowania usprawniającego funkcjonowanie Instytutu,
 • uzyskiwanie corocznie dodatniego wyniku finansowego,
 • zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska i minimalizacja hałasu,
 • segregacja powstających odpadów, w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwienia,
 • monitorowanie zużycia wody i zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych,
 • poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w GIG,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapobieganie awariom.

Naczelny Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
dr hab. inż. Stanisław Prusek
13.05.2016 r.