Projekty międzynarodowe

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS
EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń
Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej
Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2
Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej
Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu
Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla
Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej
Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń
Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych Central Europe

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii
Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Inne

Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych
Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

Projekty zakończone

Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)
Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka
Brownfield Policy Improvement Task Force
Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu
Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"
Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów
Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego
Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla
Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka
TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)
Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)
Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)
Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)
Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy
Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych
Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni
Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji
Zgazowanie węgla
Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy
Agencja analiz strategicznych w sektorze energii
Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości
Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego
Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie
Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej
Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.