Oferta usług w zakresie górnictwa i geoinżynierii

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i zagrożenia techniczne
Zwalczanie zagrożeń gazowych
Zwalczanie zagrożeń pyłowych
Bezpieczeństwo górniczych środków strzałowych
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
Aerologia górnicza
Tąpania i mechanika górotworu
Technologie eksploatacji i obudowy górnicze
Badanie urządzeń mechanicznych
Geologia i geofizyka
Akustyka techniczna i technika laserowa
Monitoring i ocena zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych
Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i zagrożenia techniczne

 • przygotowanie zakładu do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001 i uwzględniającego zasady bezpieczeństwa funkcjonalne wg IEC 61 508;
 • wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r.);
 • współpraca przy opracowaniu „Dokumentu Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem” w zakresie:
  • informacji o identyfikacji atmosfer wybuchowych i oceny ryzyka wystąpienia wybuchu;
  • informacji o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożeń wybuchem , sporządzonych w formie zestawienia;
  • wykazu miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją;
  • deklaracji, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające i alarmujące są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • analiza i ocena ryzyka związanego z poważnymi katastrofami, w tym:
  • opracowanie scenariuszy prowadzących do poważnych katastrof;
  • określenie skutków poważnych katastrof;
  • nanoszenie na mapy danych o podatności otoczenia na awarię instalacji (aspekty ludzkie, środowiskowe i materialne).

ZAKŁAD TĄPAŃ I MECHANIKI GÓROTWORU

Zwalczanie zagrożeń gazowych

Prace badawczo- usługowe dla kopalń czynnych w zakresie:

 • gazonośności w tym oznaczania metanonośności pokładów węgla,
 • prognozowania wydzielania metanu do wyrobisk eksploatacyjnych, przygotowawczych,
 • klasyfikacji wyrobisk górniczych (pomieszczeń) do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
 • oceny ryzyka wybuchu metanu,
 • zasad przewietrzania rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożenia metanowego wraz z doborem urządzeń wentylacyjnych dla jego zwalczania,
 • technologii pozyskiwania metanu ze złóż węgla oraz jego utylizacji;

Prace badawczo - usługowe dla kopalń likwidowanych w zakresie:

 • analizy zagrożenia gazowego dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni,
 • wariantowej analizy upraszczania modelu sieci wentylacyjnej likwidowanej kopalni metanowej,
 • prognoz możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej.

ZAKŁAD ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ GAZOWYCH
dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG
e-mail: ekrause@gig.eu
telefon: 32 3246 501

Zwalczanie zagrożeń pyłowych

Prace badawczo-usługowe w zakresie wybuchowości pyłów, dotyczące:

 • badań stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pokładów i rejonów oraz zakładów przeróbczych dla ich klasyfikacji;
 • oceny ryzyka zagrożenia wyrobisk wybuchem pyłu węglowego;
 • oceny ryzyka wybuchu pyłu w zakładach przemysłowych w aspekcie aktualnych przepisów;
 • oznaczania parametrów wybuchowości pyłów przemysłowych;
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów i tworzenia harmonogramu usuwania powstających osadów pyłowych w:
  • elektrowniach,
  • młynach,
  • ciepłowniach,
  • elektrociepłowniach,
  • zakładach odsiarczania węgla,
  • zakładach przeróbczych mechanicznych węgla,
  • i innych zakładach przemysłowych;
 • badania wytrzymałości tam przeciwwybuchowych;

Prace badawczo-naukowe w zakresie pyłów szkodliwych dla zdrowia obejmujące:

 • oceny skuteczności instalacji odpylających w kopalniach;
 • wzorcowanie pyłomierzy dla całego przemysłu węglowego (przez akredyto-wane laboratorium pomiarowe);
 • pomiary zapylenia powietrza na stanowiskach pracy;
 • opracowywanie norm i przepisów dotyczących zagrożenia pyłowego w górnictwie;

ZAKŁAD ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ PYŁOWYCH
mgr inż. Bogdan Malich
e-mail: bmalich@gig.eu
telefon: 32 3246 515

Bezpieczeństwo górniczych środków strzałowych

 • rozwój i doskonalenie środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
 • oceny ryzyka prowadzenia robót strzałowych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych;
 • opracowanie nowych środków strzałowych;
 • badanie i wydawanie certyfikatów, opinii atestacyjnych i technicznych;
 • badania kontrolne, powypadkowe i inne środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
 • ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące środków strzałowych i sprzętu strzałowego dla policji, prokuratury i sądów;
 • badania środków strzałowych i sprzętu strzałowego dla firm zagranicznych;
 • opracowywanie nowych oraz nowelizacja istniejących norm z zakresu środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
 • opracowywanie nowych metod badawczych;
 • specjalistyczne szkolenia w zakresie środków strzałowych i sprzętu strzałowego.

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA GÓRNICZYCH ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH
dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
telefon: 32 3246 540

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i systemów ochronnych w zakładach przemysłowych (chemia, petrochemia, przemysł lekki, górnictwo: podziemne, odkrywkowe, otworowe, magazynowanie i przesyłanie gazu i paliw), w których występują przestrzenie zagrożone wybuchem;
 • oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) poprzez:
  • sporządzanie certyfikatów badań typu WE,
  • zapewnienie zgodności z typem,
  • zapewnienie jakości wyrobu,
  • wykonanie weryfikacji jednostkowej.
 • badania na zgodność z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 94/9 WE (ATEX) wykonywane w Laboratoriach Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii
 • badania według wymagań norm zharmonizowanych,
 • badania stopnia ochrony IP,
 • badania odporności na prądy pełzające,
 • badania właściwości elektrostatycznych materiałów niemetalowych.

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO
dr inż. Michał Górny
e-mail:
telefon: 32 3246 550

Aerologia górnicza

 • metody wentylacji obejmujące:
  • projektowanie wentylacji kopalń i przemysłów pozagórniczych;
  • analizy kosztów wentylacji wraz z opracowaniem sposobów ich zmniejszenia;
  • ekspertyzy w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pyłowego, pożarowego i radiacyjnego środkami wentylacyjnymi;
  • wykonywanie charakterystyk wentylatorów głównych zgodnie z normą PN-70G- 04161 wraz z analizą stabilności i ekonomiczności pracy;
  • badanie migracji gazów w wyrobiskach górniczych z zastosowaniem gazu znacznikowego SF 6;
  • projektowanie systemów wentylacji lutniowej;
  • opracowywanie schematów potencjalnych kopalń wraz z ich analizą;
 • badania szczelności obiektów (rurociągi, zbiorniki) za pomocą gazu znacznikowego SF 6;
 • badania wentylatorów - pomp, sprężarek i cieplnych urządzeń energetycznych;
 • metody klimatyzacji kopalń obejmujące:
  • ekspertyzy dotyczące warunków geotermicznych w oparciu o opracowanie map, izolinii temperatury pierwotnej skał dla czynnych i projektowanych poziomów wydobywczych oraz pokładów węgla;
  • ocena ryzyka zagrożenia klimatycznego;
  • opracowanie modelowych rozwiązań klimatycznych dla drążonych wyrobisk z wentylacją lutniową;
  • opracowanie skutecznych metod prewencji zagrożenia klimatycznego dla rejonów eksploatacyjnych;
  • badania oraz wdrożenia w zakresie efektywności działania górniczych urządzeń chłodniczych;
  • projektowanie przewietrzania i klimatyzacji głębokich poziomów wydobywczych i całych kopalń;
  • ekspertyzy w zakresie optymalizacji kosztów klimatyzacji;
 • oceny ryzyka zagrożenia pożarowego,
 • monitorowanie zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych;
 • prognozowanie zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem metody wyznaczania miejsc zagrożonych pożarami endogenicznymi;
 • prewencja zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem metod polegających na zapobieganiu i zwalczaniu zagrożenia pożarowego w zrobach ścian.

ZAKŁAD AEROLOGII GÓRNICZEJ
dr inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
telefon: 32 259 25 71

Tąpania i mechanika górotworu

 • oceny stanu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi;
 • projektowanie eksploatacji w warunkach występowania zagrożeń tąpaniami;
 • badania i pomiary dołowe związane z oceną stanu zagrożenia tąpaniami oraz ich prewencją;
 • projekty stosowania metod zwalczania zagrożenia tąpaniami;
 • badania podstawowe (wytrzymałościowe, strukturalne) własności skał, kruszyw i wyrobów ceramicznych oraz tworzyw sztucznych;
 • analizy naturalnej skłonności górotworu do tąpań;
 • badania, pomiary oraz oceny utrzymania wyrobisk górniczych;
 • badania, pomiary i analizy deformacji górotworu;
 • dobór obudów wyrobisk korytarzowych, w tym szczególnie obudów kotwiowych i obudów specjalnych
 • oceny ryzyka związanego z zagrożeniem tąpaniami oraz zagrożeniami skojarzonymi.

ZAKŁAD TĄPAŃ I MECHANIKI GÓROTWORU
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG
e-mail: jkabiesz@gig.eu
telefon: 32 259 24 25

Technologie eksploatacji i obudowy górnicze

 • projektowanie i dobór wzmocnień obudowy, dostosowanej do występujących warunków na dole kopalń;
 • projektowanie sposobów likwidacji szybów dla różnych warunków górniczych; projektowanie technologii zabezpieczenia złoża w likwidowanych kopalniach;
 • oceny stanu obudowy szybowej;
 • dobór obudów zmechanizowanych i indywidualnych dla danych warunków górniczo-geologicznych eksploatacji ścianowej;
 • określenie możliwości współpracy różnych typów obudowy w jednym wyrobisku ścianowym;
 • określenie warunków pracy obudów zmechanizowanych w rejonach występowania wstrząsów górotworu z uwagi na konieczność upodatnienia;
 • oceny stopnia rekonsolidacji gruzowiska zwałowego oraz ustalenie warunków eksploatacji warstw niżej zalegających;
 • dobór obudów przecinek ścianowych i chodników przyścianowych;
 • prognozowanie zaciskania i obciążania chodników przyścianowych;
 • dobór i optymalizacja konstrukcji pasów ochronnych dla chodników przyścianowych.

ZAKŁAD TECHNOLOGII EKSPLOATACJI I OBUDÓW GÓRNICZYCH
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
e-mail: sprusek@gig.eu
telefon: 32 259 26 01

Badanie urządzeń mechanicznych

 • opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących konstrukcji lin i innych elementów urządzeń wyciągowych, transportowych, dźwigowych;
 • badanie właściwości drutów i lin oraz opracowanie kryteriów dopuszczalnego zużycia lin w warunkach ruchowych;
 • dobór lin dla różnych warunków pracy;
 • nowe rozwiązania zawieszeń i mocowań lin, w tym również z wykorzystaniem tworzyw sztucznych;
 • metody kontroli i nadzoru prowadzenia naczyń wyciągowych w szybie;
 • badania laboratoryjne i ruchowe, zmęczeniowe i wytrzymałościowe drutów, lin, łańcuchów połączeń taśmowych, sprzęgów i innych elementów nośnych;
 • doradztwo i konsultacje dotyczące eksploatacji lin i naczyń wyciągowych w szybach;
 • kontrola nierówności i rozstawu ciągu prowadników w szybie za pomocą TORTESTERA SZYBOWEGO TS i wyznaczanie koniecznych korekt ustawienia prowadników w szybie;
 • analiza wyników "pionowania prowadników" i określenie koniecznych korekt ustawienia prowadników w stosunku do dźwigarów;
 • stanowiskowe badania odrzwi obudów górniczych przy obciążeniu statycznym;
 • stanowiskowe badania odrzwi obudów górniczych przy obciążeniu dynamicznym;
 • stanowiskowe badania kształtowników na zginanie i skręcanie;
 • stanowiskowe badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych;
 • oceny stanu skorodowania stalowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych;
 • stanowiskowe badania wysokociśnieniowych przewodów giętkich i węży hydraulicznych;
 • stanowiskowe badania wózków hamulcowych jednoszynowych kolejek podwieszanych;
 • stanowiskowe badania hydraulicznych stojaków indywidualnych centralnie zawieszanych;
 • stanowiskowe badania okładzin ciernych;

ZAKŁAD BADAŃ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
dr inż. Andrzej Pytlik
e-mail: apytlik@gig.eu
telefon: 32 259 22 24

Geologia i geofizyka

Geologia środowiskowa:

 • opracowanie dokumentacji hydrologicznych oraz geologicznych złóż węgla kamiennego, metanu i innych kopalin;
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż;
 • ocena zasobów złóż węgla kamiennego pod względem zawartości siarki, popiołu i pierwiastków toksycznych;
 • oszacowanie i rozliczanie zasobów metanu ze złóż węgla kamiennego;
 • ocena wpływu odpadów z procesu odsiarczania węgla stosowanych w dołowych pracach górniczych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych;
 • opracowanie wytycznych postępowania w zakresie wymaganych badań dla odpadów przeznaczonych do lokowania w wyrobiskach górniczych;
 • ocena rodzaju i zasięgu wpływu skażeń wód naturalnych ze strony różnego rodzaju ognisk zanieczyszczeń;
 • opracowanie opinii geologiczno-górniczych z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na grunty i obiekty inżynierskie.

Hydrogeologia kopalniana:

 • ocena ryzyka zagrożenia wodnego w kopalniach podziemnych;
 • badanie symulacyjne rozwoju procesu zatapiania kopalń;
 • strategia i działanie ograniczające zasolenie wód kopalnianych;
 • analiza konsekwencji hydrogeologicznych likwidacji kopalń;
 • ocena hydrogeologicznych konsekwencji działalności górniczej lub likwidacji kopalń dla obszarów leśnych;
 • opracowanie bilansu oraz prognozy ilości i jakości wód dopływających do kopalń węgla kamiennego.

Sejsmologia i sejsmika górnicza:

 • analiza sejsmiczności GZW przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną;
 • badanie mechanizmów ognisk wstrząsów i parametrów ich źródła w aspekcie oceny zagrożenia sejsmicznego;
 • kalibracja torów pomiarowych aparatury sejsmologicznej, dobór parametrów do wyznaczania energii sejsmicznej w sieciach kopalnianych;
 • organizacja sieci sejsmologicznych w kopalniach;
 • produkcja aparatury sejsmologicznej dla kopalń wraz z oprogramowaniem do analizy wstrząsów MULTILOK i SEJSGRAM;
 • tomografia sejsmiczna dla rozpoznawania zaburzeń geologicznych pokładu węgla (uskoki, wymycia);
 • tomografia pasywna -rekonstrukcja pola prędkości fal sejsmicznych na podstawie zarejestrowanych wstrząsów górotworu przez kopalniane sieci sejsmologiczne - dla oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ze strony warstw wstrząsogennych;
 • ocena efektu sejsmicznego prac strzelniczych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych (kamieniołomy) oraz od innych źródeł drgań parasejsmicznych;
 • prognozowanie wpływu wstrząsów górniczych na zabudowę powierzchniową i środowisko wraz z oceną ryzyka sejsmicznego na powierzchni.

Sejsmoakustyka:

 • sejsmoakustyczna ocena stanu zagrożenia tąpaniami;
 • produkcja przenośnej aparatury sejsmoakustycznej WLIS-96;
 • produkcja powierzchniowej stacjonarnej aparatury do rejestracji przyspieszenia drgań wywoływanych przez wstrząsy górnicze.

Geofizyka inżynierska:

 • diagnostyka struktury i stanu podłoża budowlanego;
 • diagnostyka struktury konstrukcji budowlanych metodami nieniszczącymi;
 • ocena ryzyka zagrożenia terenów pogórniczych deformacjami, w tym pustkami;
 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem prac wiertniczo-podsadzkowych uzdatniających tereny pogórnicze do zabudowy w oparciu o badania geofizyczne;
 • ocena propagacji zanieczyszczeń w środowisku geologicznym metodami geofizycznymi;
 • rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych metodami geofizycznymi.

ZAKŁAD GEOLOGII I GEOFIZYKI
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
e-mail: gmutke@gig.eu
telefon: 32 259 21 89

Akustyka techniczna i technika laserowa

W obszarze środowiska pracy:

 • badanie stanu oddziaływania na człowieka:
  • hałasu w zakresie słyszalnym ( 63 H z do 8000 Hz),
  • hałasu infradźwiękowego,
  • hałasu ultradźwiękowego,
  • drgań mechanicznych, przenoszonych do całego organizmu człowieka,
  • drgań mechanicznych, przenoszonych do rąk.
 • opracowanie programów komputerowych wspomagających działalność służb bhp.

W zakresie metrologii przyrządów:

 • sprawdzanie, uwierzytelnianie, wzorcowanie przyrządów do pomiaru parametrów opisujących:
  • hałas, infradźwięki, ultradźwięki,
  • drgania mechaniczne.

W zakresie oddziaływania hałasu na środowisko zewnętrzne i w miejscu zamieszkania:

 • badanie obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu przemysłowego i komunikacyjnego,
 • badanie skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi,
 • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji w różnych fazach ich realizacji,
 • badanie oddziaływania hałasu pochodzącego z różnych źródeł na ludzi, przebywających w budynkach.

W zakresie oceny oddziaływania drgań mechanicznych na konstrukcje budowlane:

 • badanie oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże, na konstrukcje budynków i budowli,
 • badanie oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane, na ludzi przebywających w budynkach,

Z wykorzystaniem stołu wibracyjnego:

 • badania odporności obiektów technicznych o masie do 125 kg na działanie drgań według programu dostarczonego przez klienta,

W zakresie oceny hałasu maszyn:

 • badanie poziomu mocy akustycznej maszyn metodą orientacyjną,
 • badanie emisji hałasu maszyn zgodnie z normami PN EN ISO 11200 do 11204.

Z zastosowaniem techniki termowizyjnej:

 • badanie stanu termicznego różnego rodzaju obiektów technicznych, w tym:
  • ścian budynków i budowli,
  • rurociągów ciepłowniczych,
  • zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych,
  • urządzeń energetycznych oraz różnego rodzaju maszyn,
  • elementów napędowych taśmociągów,
 • badania ludzi dla potrzeb diagnostyki medycznej w zakresie do uzgodnienia.

Rozwój sprzętu ochronnego:

 • technologie materiałów filtracyjnych i filtracyjnosorpcyjnych,
 • konstrukcje środków ochrony indywidualnej,
 • technologie wytwarzania półmasek i filtrów do oczyszczania powietrza z pyłów, aerozoli i gazów,
 • okulary przeciwodpryskowe dla górnictwa,
 • nowe rozwiązania w zakresie metod, materiałów i sprzętu ochronnego dla stanowisk pracy w przemyśle.

ZAKŁAD AKUSTYKI TECHNICZNEJ I TECHNIKI LASEROWEJ
dr hab. Henryk Passia, prof. GIG
e-mail:
telefon: 32 259 22 31

Monitoring i ocena zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych

 • badanie stężenia izotopów promieniotwórczych w wodach i osadach,
 • pomiar dawek promieniowania jonizującego,
 • pomiar stężenia energii potencjalnej alfa,
 • kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego.

ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14

Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych

 • eksploatacja złóż pod terenami zagospodarowanymi:
  • optymalizacja sposobów eksploatacji z uwagi na minimalizację deformacji powierzchni i ochronę obiektów budowlanych przy wykorzystaniu metod numerycznych;
  • wyznaczanie filarów ochronnych;
  • analiza wpływów dokonanej eksploatacji na deformacje powierzchni.
 • prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji przy użyciu wspomagania komputerowego (system Szkody 4,0).
 • ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:
  • oceny odporności obiektów na deformacje podłoża górniczego oraz wstrząsy górotworu;
  • diagnozowanie przyczyn wystąpienia uszkodzeń obiektów budowlanych;
  • ocena wpływu drgań przemysłowych i komunikacyjnych na obiekty budowlane;
  • analiza uciążliwości użytkowania budynków na terenach górniczych;
  • wzmacnianie i zabezpieczanie obiektów budowlanych narażonych na wpływy deformacji i wstrząsy górnicze.
 • Ochrona sieci uzbrojenia technicznego: kanalizacyjnego, wodociągowego, ciepłowniczego, gazowego, elektromagnetycznego i telekomunikacyjnego na terenach górniczych:
  • oceny odporności sieci uzbrojenia technicznego na deformacje podłoża i wstrząsy;
  • zasady i warunki budowy sieci uzbrojenia technicznego;
  • oceny przydatności produkowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego do stosowania na terenach górniczych;
  • warunki funkcjonowania sieci poddanych statycznym i dynamicznym wpływom eksploatacji górniczej.
 • Klasyfikacja i sporządzanie map przydatności terenów pogórniczych (po zakończeniu działalności górniczej) do zabudowy.

ZAKŁAD OCHRONY POWIERZCHNI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
dr inż. Dariusz Ignacy
e-mail: dignacy@gig.eu
telefon: 32 259 25 70