Projekty krajowe

Projekty realizowane ze środków NCN

Projekty realizowane w ramach programów NCBiR oraz MNiSW

PBS

Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Nazwa projektu: Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Inne

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

Projekty realizowane z funduszy strukturalnych

POIR

EPOS System Obserwacji Płyty Europejskiej

Projekty zakónczone

Zadanie badawcze nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” realizowane w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu
Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice
Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci
Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju