Badania akredytowane

Wybierz kategorię

 

 

Laboratoria Głównego Instytutu Górnictwa wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prowadzą badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 005 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 005) w następujących dziedzinach:
 • Badania akustyczne i drgań, badania dotyczące inżynierii środowiska: drgania - obiekty budowlane (pomieszczenia w budynkach, budynki i budowle; urządzenia techniczne o masie do 120 kg); hałas (maszyny i urządzenia do wysokości 4 m; pochodzący od instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych; pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych); ekrany akustyczne „in situ” - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania chemiczne – próbki środowiskowe (próbki gazowe) paliwa stałe (węgiel kamienny) - Laboratorium Samozapalności Węgla (BD-3).
 • Badania chemiczne – paliwa stałe (węgiel kamienny) - Laboratorium Analizy Gazów (BD-4),
 • Badania elektryczne i elektroniczne – taśmy przenośnikowe; materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne; układ obuwie i podłoga z udziałem człowieka; wykładziny podłogowe i gotowe podłogi; węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych; odzież ochronna, rękawice, obuwie; materiały, wyroby i urządzenia metalowe - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania mechaniczne – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody; stal do sprężania betonu – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania mechaniczne – elementy konstrukcji technicznych; cierne stojaki odporowe; stojaki hydrauliczne; stojaki podpory i siłowniki pomocnicze; elementy hydrauliki siłowej; rozpory; strzemiona oraz złącza odrzwi z kształtowników korytkowych; kotwie górnicze; odrzwia obudowy chodnikowej; hydrauliczne elementy sterujące; stopy podporowe; siatki okładzinowe zgrzewane; krążniki przenośników taśmowych o d ługości do 2100 mm i średnicy do 245 mm; hydrauliczne przewody giętkie; węże gumowe tłoczne; łożyska elastomerowe o wymiarach w planie do 200x300 mm; złącza wtykowe górnicze, rury z tworzyw termoplastycznych o średnicy wew. od 1200 do 4000 mm – Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych (BL-2).
 • Badania właściwości fizycznych – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania właściwości fizycznych – wyroby chemiczne – żywice organiczne i organiczno-mineralne; materiały budowlane – beton; próbki środowiskowe – skały zwięzłe, materiały kamienne – Laboratorium Geomechaniki Górniczej (BL-3).
 • Badania mechaniczne - wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne; wyposażenie elektroniczne - Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych (BL-4).
 • Badania chemiczne - kompozyty, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne - Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych (BL-5), Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych (BL-6).
 • Badania ogniowe kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyrobów innych - Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych (BL-6).
 • Badania mechaniczne - kompozyty, materiały i wyrobów budowlane, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne - Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych (BL-5).
 • Badania inne kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyrobów innych - Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych (BL-5), Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych (BL-6).
 • Badania właściwości fizycznych - kompozyty, materiały i wyroby budowlane, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne - Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych (BL-5), Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych (BL-6).
 • Badania właściwości fizycznych – azbest; środowisko pracy – powietrze; filtry membranowe z pobranym pyłem z powietrza - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne – produkty rolne; pasze dla zwierząt; obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań; wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane; próbki środowiskowe (powietrze, woda, gleba, odpady i ścieki); wyroby inne; wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - tym żywność; wyroby inne - dawkomierze - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer (SCR).
 • Pobieranie próbek powietrza – Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa

Kierownik

Data pierwszej akredytacji (poprzedni numer certyfikatu)

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG

prof. dr. hab. inż. Stanisław Prusek

26.04.2010 r.

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer

dr inż. Michał Bonczyk

01.12.1993 r. (AB 005)

Laboratorium Samozapalności Węgla

dr Agnieszka Dudzińska

18.12.1998 r. (AB 222)

Laboratorium Analizy Gazów

mgr inż. Marcin Karbownik

28.02.2014 r.

Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych

dr inż. Bogusław Kubiś

29.11.1994 r. (AB 021)

Laboratorium Badań Mechanicznych i Geomechaniki Górniczej

dr inż. Sławomir Baranowski

15.05.1998 r. (AB 021)

Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych

mgr inż. Andrzej Pawłowski

09.12.2021 r.

Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych

dr inż. Arkadiusz Kulawik

28.08.1998 r. (AB 072)

Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych

dr inż. Klaudiusz Wypior

20.09.1996 r. (AB 072)

Laboratorium Akustyki Technicznej

mgr Alicja Bramorska

15.02.2002 r. (AB 385)

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza

dr Tomasz Pindel

17.05.2006 r. (AB 712)

 
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (SW) Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 069 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 069), w następujących dziedzinach:
 • Badania fizykochemiczne paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych i odpadów paleniskowych:
  • analiza techniczna;
  • analiza elementarna;
  • analiza petrograficzna;
  • analiza typu węgla;
  • analiza właściwości koksotwórczych;
  • ocena składu i właściwości popiołów z węgli;
 • Pobieranie próbek węgla kamiennego do badań.
 • Sprawdzanie mechanicznych i automatycznych urządzeń do pobierania próbek węgla kamiennego.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH
mgr Przemysław Rompalski 17.06.1996 (AB 069)
Laboratoria Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa prowadzą prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 145 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 145), w następujących dziedzinach:
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania chemiczne materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania właściwości fizycznych materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Dane kontaktowe  Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH
Link 01.12.1997 (AB 145)
PRACOWNIA ANALIZ EKOLOGICZNYCH
Link 19.07.2012 (AB 145)
LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI
Link 12.07.2017 (AB 145)
Jednostka Oceny Zgodności (JOZ) Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 1710 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 1710), w następujących dziedzinach:
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E).
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J).
 • Badania właściwości fizycznych (N).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
dr inż. Michał Szastok 15.03.2019 (AB 1710)
LABORATORIUM SYSTEMÓW I ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII
dr inż. Gerard Kałuża 15.03.2019 (AB 1710)

+ 48-32-259-2000