Projekty krajowe

Programy

Programy operacyjne

System Obserwacji Płyty Europejskiej
Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia
Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący pokłady węgla
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Regionalne programy operacyjne

Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno–adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
CST
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG
Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

Pozostałe programy i projekty

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dla pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin
Ekobohaterzy - jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

+ 48-32-259-2000