Projekty międzynarodowe

Program LIFE

Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych
IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

W kierunku skutecznej ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez radon i NORM opartej o pogłębione dowody naukowe z uwzględnieniem aspektów społecznych
Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych
Podziemne magazynowanie wodoru w Europie
Partnerstwo na rzecz europejskich badań w zakresie ochrony radiologicznej i detekcji promieniowania jonizującego w kierunku bezpieczniejszego stosowania i lepszej ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego
Zrównoważone systemy produkcyjne w zakresie nowych materiałów biopochodnych
Europejskie górnictwo w erze zielonej i cyfrowej gospodarki
Zaawansowane mapowanie, ocena ryzyka i naturalne metody usuwania zanieczyszczeń są łączone w celu przyspieszenia odzyskiwania zanieczyszczonych gleb i zapewnienia, że odnowa ekologiczna wejdzie do głównego nurtu biznesu

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Utworzenie obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla
Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów
Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment
Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla
Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego
Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji
Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego
Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy”
REM
Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM
Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych
Ochrona i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako spuścizny kulturowej Europy
Redukcja metanu z powietrza wentylacyjnego w procesie transformacji górnictwa węgla kamiennego
Opracowanie procesu rafinacji odpadów komunalnych ukierunkowanego na wytwarzanie wodoru w oparciu o nowatorski proces zgazowania otworowego w połączeniu z zaawansowanymi technikami separacji gazów
Ekologiczna rehabilitacja i długoterminowy monitoring terenów pogórniczych

Projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej NCBR

Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów
Termiczne procesy przetwarzania popiołów do produktów o wysokiej zawartości fosforu
Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych

Projekty realizowane w ramach Badań Stosowanych współfinansowane z funduszu norweskiego

Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zarządzanie miejskimi zasobami wody w Europie Środkowej w obliczu zmian klimatu

+ 48-32-259-2000