Ośrodek Informacji Patentowej

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Informacja Patentowa - Kierownik Biblioteki Naukowej

mgr Anna Oset
e-mail: aoset@gig.eu
telefon: 32 259 24 26

 

Rzecznik patentowy

mgr Monika Błaszczyk
mgr Magdalena Filipek-Marzec
telefon: 32 259 24 21
e-mail: patenty@gig.eu

 

 

UWAŻAJ NA FAŁSZYWE DECYZJE, ŚWIADECTWA OCHRONNE, UPOMNIENIA!
NIE POCHODZĄ Z URZĘDU PATENTOWEGO RP!

 

Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).
 
Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe.
 
Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy:
 • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:
  NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
 • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; email: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP.
 
Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.
 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych „na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.
 
Mając powyższe na uwadze, Urząd Patentowy RP wszystkim zgłaszającym oraz ich pełnomocnikom zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W celu zapobieżenia wyłudzeniom środków pieniężnych w grudniu 2021 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowanie autentyczności korespondencji https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/zabezpieczenie-korespondencji-kodem-qr.
 
Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy RP współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.
 
Prosimy Państwa o wzmożoną czujność, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej. 
 
---
Upomnienie + świadectwo przeniesienia praw (regionalny ośrodek IUP): https://gig.eu/sites/default/files/attachments/osrodekpatentowy/Upomnien...
Upomnienie + świadectwo ochronne na drugi 10-letni okres ochronny: https://gig.eu/sites/default/files/attachments/osrodekpatentowy/Upomnien....
 

 

W Głównym Instytucie Górnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym, na podstawie umowy z dnia 07.09.1993r. zawartej z Urzędem Patentowym RP, przedłużonej umową nr 23 DL/2005 z dnia 18.02.2005r., został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej pełniący ważną rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, głównie dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W znacznym stopniu korzystają z niego pracownicy zakładów przemysłowych, wynalazcy, studenci i rzecznicy patentowi.
Ośrodek Informacji Patentowej mieści się w 2 jednostkach Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego Instytutu to jest w Biurze Wsparcia oraz w Bibliotece Naukowej.
Pracownicy Ośrodka pomagają docierać do informacji naukowo-technicznych oraz udzielają informacji podstawowych dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych do UP RP.
 • Czytelnia publiczna
 • Udostępnianie dokumentacji patentowej
 • Udostępnianie baz danych do poszukiwań patentowych
 • Pomoc w pozyskiwaniu informacji naukowo-technicznych
 • Szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z baz danych
 • Usługi helpdesku
 • Udzielanie informacji podstawowych dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych do UP RP
Ośrodek, przez Bibliotekę Naukową udostępnia:
 • Bazy danych UPRP;
 • Bazy Urzędów Patentowych UE i innych organizacji spoza UE
  • na nośniku papierowym polskie opisy patentowe, w układzie klasowym i w układzie numerycznym – do nr 177928, które stanowią istotne uzupełnienie opisów patentowych na CD-ROM jak i baz internetowych,
  • biuletyny UP RP (BUP), od 1973,
  • wiadomości UP RP (WUP), od 1964,
  • wykazy udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe (od 1960),
  • Międzynarodową Klasyfikację Patentową (MKP),
  • indeks haseł,
  • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska),
  • Dzienniki Urzędowe Urzędu Patentowego RP,
  • przepisy z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • literaturę techniczną.

W Bibliotece Naukowej można ponadto skorzystać z jednych z najbogatszych w regionie zbiorów z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska. Biblioteka nasza posiada ponad 390 tys. woluminów obejmujących: książki, czasopisma, normy, dokumentacje prac badawczych, co stanowi cenne uzupełnienie dokumentacji patentowej.


Arbitration and Mediation Center Lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie.

article 6ter Godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji.

DEPATISNET Baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów.

Design View Wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach, Polsce, EUIPO, WIPO.

DPMAregister Baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych.

EPO Espacenet Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata.

EPO GLOBAL PATENT INDEX Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

EPO PATSTAT Patent statistics.

eSearch plus Baza znaków towarowych Wspólnoty Europejskiej.

freepatentsonline Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.

Global Brand Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO.

Google Patent Search Wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku.

Hague Express Wzory przemysłowe zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych.

InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.

J-PlatPat Japońskie patenty i wzory użytkowe.

KIPRIS Koreańskie patenty i wzory użytkowe.

Lisbon Express Zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia.

oriGIn Katalog oznaczeń geograficznych towarów przemysłowych oraz produktów rolno-spożywczych z całego świata.

ORBIT Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z ponad 70 urzędów patentowych z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

REGISTER PLUS Polskie wynalazki (patenty i wzory użytkowe).

REGISTER PLUS Polskie wzory przemysłowe, zdobnicze.

REGISTER PLUS Polskie znaki towarowe.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

ROMARIN Informacje na temat znaków zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego, baza zawiera wszystkie międzynarodowe rejestracje znaków będące w mocy oraz te, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

SIPO Chińskie patenty i wzory użytkowe.

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

USPTO Amerykańskie wynalazki (patenty) i znaki towarowe. United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.

TMView Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych.

WIPO Lex Baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących w poszczególnych krajach.

Informacja patentowa kluczem do sukcesu!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zaprasza doświadczonych użytkowników informacji patentowej, przedstawicieli MŚP, uczelni, sektora badań i rozwoju, a także instytutów badawczych sektora gospodarczego na Patent Knowledge Week. Wydarzenie odbędzie się 28-30 listopada br. w formacie online w języku angielskim.

Tegoroczny Patent Knowledge Week ma na celu wsparcie uczestników w zakresie umiejętnego korzystania z informacji patentowej. Organizatorzy chcą, by na bazie solidnej informacji patentowej uczestnicy mogli podejmować jak najlepsze decyzje dotyczące własności przemysłowej.

Tematy Patent Knowledge Week 2023:

 • Dane patentowe
 • Analityka biznesowa
 • Sztuczna inteligencja
 • Patent jednolity
 • Start-upy i MŚP
 • Analiza patentowa

Ponadto EPO zaprasza uczestników na wybrane popołudniowe laboratoria, które odbędą się 29 listopada 2023 r., w godz. 13:30-15:00. Informacje na temat rejestracji na laboratorium uczestnicy otrzymają w wiadomości potwierdzającej zapis na Patent Knowledge Week.

Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracji można dokonać tutaj: epo.org/patent-knowledge-week Pod tym samym linkiem znajdują się szczegóły wydarzenia oraz pełny program.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Patent Knowledge Week 2023!

 

+ 48-32-259-2000