Fakty i liczby

Fakty

 • GIG-PIB jest Państwowym Instytutem Badawczym posiadającym kategorię A
 • GIG-PIB posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 4 centra badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Centrum Inżynierii Środowiska oraz Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii
 • GIG-PIB posiada status Jednostki Notyfikowanej w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej oraz rozporządzenia CPR
 • GIG-PIB posiada uprawnienia do badań i certyfikacji w ramach schematu IECEx
 • GIG-PIB posiada uprawnienia PCA do certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób
 • GIG-PIB posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko)
 • GIG-PIB posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Nasz potencjał

 • 1 największa w regionie biblioteka naukowa (360 000 woluminów)
 • 1 unikalna w skali Europy kopalnia doświadczalna
 • nowoczesne kompleksy badawcze (Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej)
 • 1 jednostka szkoleniowa (Centrum Rozwoju Kompetencji)
 • 2 komórki usługowe (Jednostka Oceny Zgodności, Centrum Informacji Naukowej)
 • 12 zakładów naukowo-badawczych
 • 10 jednostek wspomagających pracę instytutu
 • 16 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, z których 2 laboratoria posiadają również akredytację jako laboratoria wzorcujące.
 • 20 pracowni naukowych
 • 12 pracowników naukowych z tytułem profesora
 • 16 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 98  pracowników ze stopniem naukowym doktora
 • 416 pracowników ogółem (stan na 01.01.2024 r.)

Liczby - osiągnięcia (2023 rok)

 • 1 pracownik GIG uzyskał stopień doktora habilitowanego
 • osoba spoza GIG uzyskała stopień doktora habilitowanego
 • 2 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • osoby spoza GIG uzyskało stopień doktora
 • 127 osób ze stopniami i tytułami naukowymi
 • 11 otrzymanych nagród
 • 133 publikacji naukowych
 • 12 zgłoszeń w celu uzyskania praw wyłącznych (9 wynalazków, 3 znaki towarowe)
 • 17 uzyskanych praw wyłącznych: 16 patentów na wynalazki, 1 prawo ochronne na wzór użytkowy
 • 54 projekty, w tym 16 krajowych i 38 międzynarodowych
 • 4660 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1679 klientów)
 • 105,3 mln zł przychodu

Liczby - osiągnięcia (2022 rok)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora dla pracownika GIG
 • 134 osoby ze stopniami i tytułami naukowymi wśród 455 pracowników
 • 1 pracownik GIG uzyskał stopień doktora habilitowanego
 • 3 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 4 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • 8 osób spoza GIG uzyskało stopień doktora
 • 10 otrzymanych nagród
 • 3978 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1825 klientów)
 • 103,2 mln zł przychodu
 • 60 projektów, w tym 19 krajowych i 42 międzynarodowych
 • 14 zgłoszeń w celu uzyskania praw wyłącznych (12 wynalazków, 2 znaki towarowe)
 • 11 uzyskanych praw wyłącznych: 6 patentów na wynalazki, 4 prawa ochronne na wzór użytkowy, 1 prawa ochronne na znak towarowy
 • 165 publikacji naukowych

Liczby - osiągnięcia (2021 rok)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora dla pracownika GIG
 • 132 osoby ze stopniami i tytułami naukowymi wśród 472 pracowników
 • 3 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • 15 osób spoza GIG uzyskało stopień doktora
 • 15 otrzymanych nagród
 • 29 zgłoszeń w celu uzyskania praw wyłącznych (17 wynalazków, 8 wzorów przemysłowych, 4 znaki towarowe)
 • 34 uzyskanych praw wyłącznych: 20 patentów na wynalazki, 5 praw ochronnych na wzór użytkowy, 2 prawa ochronne na znaki towarowe, 7 praw z rejestracji na wzory przemysłowe
 • 3912 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1555 klientów)
 • 93,9 mln zł przychodu
 • 59 projektów, w tym 22 krajowe i 37 międzynarodowych
 • 210 publikacji naukowych

Liczby - osiągnięcia (2020 rok)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora dla pracownika GIG
 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora dla osoby spoza GIG
 • 1 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 3 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • 4 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora
 • 59 projektów (w tym 39 międzynarodowych projektów badawczych w ramach programów UE i innych programów, a także 20 projektów krajowych)
 • 9 otrzymanych nagród
 • 21 wniosków do UPRP (19 wynalazków i 2 znaki towarowe)
 • 15 uzyskanych praw wyłącznych: 12 patentów na wynalazki, 1 prawo ochronne na wzór użytkowy, 2 prawa ochronne na znaki towarowe
 • 3608 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1374 klientów)
 • 232 publikacje naukowe

Liczby - osiągnięcia (2019 rok)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora
 • 4 pracowników GIG uzyskało stopień doktora habilitowanego
 • 3 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 5 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • 2 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 63 projekty (w tym 38 międzynarodowych projekty badawcze w ramach programów UE i innych programów, a także 25 projekty krajowe)
 • 4144 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1649 klientów)
 • 14 otrzymanych nagród
 • 29 wizyt delegacji zagranicznych w GIG
 • 173 publikacje naukowe
 • 32 zgłoszenia do UPRP (27 wynalazków, 5 znaków towarowych)
 • 22 uzyskane prawa wyłączne: 17 patentów, 2 prawa ochronne na wzory użytkowe, 3 prawa z rejestracji na znaki towarowe
 • 98 350 000 zł przychodu

+ 48-32-259-2000