Wykaz laboratoriów akredytowanych

Wybierz kategorię

 

 

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG-PIB

 • Kompleksowa analiza chromatograficzna próbek powietrza kopalnianego w tym oznaczanie: CO, CO2, O2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8 i H2.

  Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890B


  Chromatograf gazowy FISONS GC 8000
   

 • Badania laboratoryjne próbek z pokładów węgla dla uzyskania: charakterystyki węgla, ilości i składu gazów wydzielanych podczas utleniania w warunkach zbliżonych do adiabatycznych.

  Kalorymetr adiabatyczny do wyznaczania skłonności węgla do samozagrzewania

   

 • Badanie struktury i właściwości fizykochemicznych ciał stałych metodą sorpcji gazów i chemisorpcji (powierzchnia właściwa, objętość porów i rozkład porów)

  Stanowisko do wyznaczanie parametrów struktury węgli i innych materiałów
   
 • Badanie efektów cieplnych sorpcji tlenu na węglach kamiennych oraz analiza ilościowa i jakościowa gazowych produktów utleniania węgla. 

  Stanowisko do wyznaczania ciepła sorpcji tlenu oraz innych gazów na próbkach ciał stałych.
   
 • Analiza zawartości par wody ciężkiej w próbkach powietrza kopalnianego.

  Stanowisko do oznaczania par wody ciężkiej
   
 • Oznaczenie wskaźnika samozapalności węgla według normy PN-G-04558:1993 (metoda Olpińskiego)

   
 • Oznaczenie wilgoci w próbce analitycznej, wilgoci przemijającej oraz popiołu w węglu
 • Określanie stężenia gazu znacznikowego SF6 w próbkach gazów pobieranych w czasie badania kierunków migracji gazów w kompleksach zrobowych
 • Wykonywanie worków Tedlara o różnej pojemności na próbki gazowe

  Worek Tedlara

Od 1998 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 005).

 

Nr certyfikatu: AB 005

 

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr Agnieszka Dudzińska
e-mail: adudzinska@gig.eu
telefon: 32 259 21 27
 • wykonywanie badań lin stalowych oraz nowych rozwiązań lin;
 • dobór lin;
 • badania w zakresie badań kontrolnych i certyfikacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń transportowych, w tym łańcuchów ogniwowych górniczych;
 • badania certyfikacyjne elementów konstrukcyjnych i osprzętu elektroenergetycznego zgodnie z normą PN-EN 61284, a także przewodów CEI IEC 62219:2002, PN-IEC 1089:1994, PN-EN 50182:2002, IEC 62420:2008, PN-EN 60889,:2002, PN-EN 50189:2002, PN-EN 60889:2002, PN-EN 50183:2002;
 • wykonywanie pomiarów geometrycznych za pomocą laserowego skaningu, szyby wyrobiska, konstrukcje;
 • badania kolei linowych.

 

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr inż. Bogusław Kubiś
e-mail: bkubis@gig.eu
telefon: 32 259 23 67
 • Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych.
 • Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych (strzemiona, rozpory, siatki okładzinowe, okładziny, stopy podporowe itp.).
 • Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika).
 • Badania kotwi (statyka i dynamika).
 • Badania zaworów i bloków zaworowych.
 • Badania stropnic i spągnic.
 • Badanie wysokociśnieniowych, hydraulicznych przewodów i węży.
 • Badania krążników.
 • Badania wielkośrednicowych rur z dowolnych materiałów (szczelność połączenia, sztywność obwodowa).
 • Wytrzymałościowe badania łożysk elastomerowych (badanie modułu odkształcenia postaciowego, badanie przyczepności przy ścinaniu i badanie przy ściskaniu).
 • Wytrzymałościowe badania geosiatek.

Od 1998 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 005).

Posiadamy uprawnienia indywidualne i zespołowe:

 • Uprawnienia geologiczno-inżynierskie MOŚZNiL kategorii VI (Nr 0358 i 0359) - do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie „ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów”.
 • Uprawnienia rzeczoznawcy WUG do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XIX – zagrożenie tąpaniami  w zakresie: określania klasy stropu i spągu złoża rud miedzi w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi, dla celów związanych z zaliczeniem złoża do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami i określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami złoża (pokładu) lub jego części z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, właściwości geomechanicznych pokładu oraz badania skał stropowych, dla celów związanych z zaliczeniem złoża i pokładu do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami (decyzja GPO.780.18.2014; Ldz.38617/12/2014/ER z dnia 23 grudnia 2014 r.; uprawnienia ważne do 30 listopada 2019 r.)

Badania prowadzone w laboratorium są wykonywane zgodnie z normami międzynarodowymi i standardami według zaleceń ISRM oraz zgodnie z polskimi normami i branżowymi zaleceniami. Badania i dokumentowanie ich wyników są wykonywane na nowoczesnej aparaturze z największą starannością i najwyższą jakością.

Badania laboratoryjne skał zwięzłych, materiałów kamiennych naturalnych i sztucznych oraz spoiw mineralno-organicznych w zakresie oznaczenia:

parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych:

 • wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie
 • modułu Younga, modułu pokrytycznego, liczby Poissona, potencjalnej energii sprężystej,        naturalnej skłonności węgla do tąpań, współczynników rozmiękania i osłabienia strukturalnego
 • spójności i kąta tarcia wewnętrznego
 • ścieralności

parametrów fizycznych

 • gęstości, gęstości objętościowej, porowatości całkowitej i otwartej
 • wilgotności, nasiąkliwości
 • mrozoodporności
 • wodoszczelności
 • rozmakalności

Badania górotworu „in situ”

 • penetrometryczne parametrów wytrzymałościowych
 • młotkiem odbojnym Shmidta
 • określenie jakości masywu skalnego - RQD

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr inż. Sławomir Baranowski
e-mail: sbaranowski@gig.eu
telefon: 32 259 27 57

akredytowane przez PCA pod numerem AB 005, prowadzi badania oraz oferuje doradztwo w zakresie:

- akredytowanych badań odstępników przewodów napowietrznych:

 

Kontrola wizualna

PN-EN IEC 61854:2020-11
p 7.1

Sprawdzenie wymiarów, materiału
i masy

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.2

Kontrola powłoki cynkowej

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.3.1

Próba poślizgu zacisku

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.1

Próba dokręcania śrub zacisku

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.2

Próba ściskania i rozciągania

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.3

Test elastyczności

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.5

 

- akredytowanych badań przewodów z włóknem optycznym OPGW:

 

Sprawdzenie zachowania się ośrodka optycznego podczas rozciągania przewodu

PN-EN 60794-1-21: 2015-07
p. 3 metoda E1

Sprawdzenie zachowania się przewodu w warunkach obciążenia siłą rozciągającą

PN-EN 50182:2002
p. 6.4.7 i Aneks C

 

PN-IEC 1089:1994/A1:2000 – Aneks B

Sprawdzenie siły zrywającej przewód

PN-EN 60794-4-10:2015-03 p. 8.3.4

 

PN-EN 50182:2002 p.6.4.8

Badanie wodoszczelności wzdłużnej

PN-EN 60794-1-22:2018-04 p. 5

metoda F5B

 

 

- akredytowanej próby pełzania przewodów wielodrutowych wg. normy PN-EN 61395:2002,

- wyznaczenia naprężenia przy 1% wydłużenia drutów stalowych przewodów energetycznych wg. norm PN-EN 50189:2002 oraz PN-EN 61232:2002,

a także innych badań o charakterze mechanicznym elementów sieci energetycznych zawartych w normach z serii PN-EN 60794, PN-EN IEC 61854, PN-EN IEC 61897 oraz PN-EN 61284.

 

Podejmujemy się badań na podstawie metodologii klienta lub norm branżowych. Rozwiązujemy problemy badawcze – skontaktuj się z nami!

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

mgr inż. Andrzej Pawłowski
e-mail: apawlowski@gig.eu
telefon: 32 259 27 91

 

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2) wchodzi w skład  Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie.

Od 1998r Laboratorium posiada akredytację jako laboratorium wzorcujące, nr AP 006 https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20006,podmiot.html w zakresie wzorcowania pyłomierzy i aspiratorów:

 • Barbara 3A o przepływie 4,5 – 5,5 dm3/min,
 • CIP-10 o przepływie 9,8 – 10,2 dm3/min,
 • aspiratory: SKC, AP 2000Ex, Gilian i inne o przepływie 1,7 – 2,4 dm3/min.

Laboratorium posiada również akredytację jako laboratorium badawcze, nr AB 005 od 2006r. https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20005,podmiot.html w zakresie:

 • pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy
 • pomiarów stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku),
 • doboru ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy,
 • pomiarów stężenia i analizy włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku,
 • pomiarów stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku,
 • analizy rozkładu ziarnowego pyłu pobranego z powietrza (poza zakresem akredytacji)

Poza zakresem akredytacji Laboratorium realizuje również badania:

 • skuteczności i poprawności działania urządzeń odpylających i instalacji odpylających współpracujących z systemem wentylacji odrębnej zabudowanych w wyrobiskach górniczych kopalń,
 • instalacji zraszających wewnętrznych i zewnętrznych zabudowanych na kombajnach pod względem skuteczności zwalczania iskier mechanicznych zdolnych zapalić metan oraz pod względem skuteczności zwalczania zapylenia,
 • badania wytrzymałościowe lutni elastycznych ssawnych i tłocznych.

Udział w projektach:

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza wchodzi w skład konsorcjum, które wykonuje badania w projekcie europejskim ROCD Funduszu Badawczego Węgla i Stali „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy”.

Ważniejsze prace badawczo – rozwojowe:

 • badania i oceny skuteczności gaszenia metanu i iskier podczas działania układów zraszania kombajnów zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładów górniczych,
 • wzorcowania pyłomierzy CIP-10, pyłomierzy Barbara 3A, aspiratorów w laboratorium wzorcującym (AP 005) zgodnie z procedurami akredytowanymi w Polskim Centrum Akredytacji (PCA)w Warszawie,
 • oznaczanie włókien respirabilnych w pyle, oznaczanie włókien respirabilnych azbestu w pyle zgodnie z procedurami akredytowanymi w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie,
 • ilościowa i jakościowa analiza mikroskopowa próbek pyłu na obecność koksów pobranego w rejonach niebezpiecznych zdarzeń.

 

 

 

Nr certyfikatu: AB 005, AP 006

Zakres akredytacji AB 005

Zakres akredytacji AP 006

Kierownik:

dr Tomasz Pindel
e-mail: tpindel@gig.eu
telefon: 32 3246 516

 • Oznaczanie metanonośności metodą bezpośrednią - jednofazowej degazacji próżniowej.

   
 • Testy desorpcji metodą United States Bureau of Mines (USBM):
  - Określenie ilości gazu traconego, desorbującego, resztkowego,
  - Oznaczenie składu gazu desorbującego i resztkowego metodą chromatografii gazowej,
  - Wyznaczenie końcowej metanonośności.

  Stanowisko do testów desorpcji (USBM)
   
 • Oznaczenie parametrów fizykochemicznych paliw stałych:
  -zawartość popiołu (A),
  - wilgoć przemijającej (Wex),
  - wilgoć higroskopijna (Wh),
  - wilgoć w próbce analitycznej (Wa),
  - wilgoć całkowita (Wc),
  - zawartość części lotnych (Vdaf),
  - gęstość rzeczywista metodą piknometrii helowej (dr).
 • Badania desorpcji metanu z węgla w warunkach zmiennej wielkości naporu hydrostatycznego.

  Stanowisko do badań desorpcji w warunkach zmiennej
  wielkości naporu hydrostatycznego

   
 • Wyznaczanie wskaźnika zwięzłości skał w skali Protodiakowa (fz).
 • Analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego: O2, N2, H2, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H4.
   
   
 • Analiza chromatograficzna gazów: O2, N2, H2, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8, C3H6, n- C4H10.
 • Detekcja niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych: O2, CO2, CO, CH4, H2S, SO2, NO2, NO, NH3.
 • Wyznaczanie kinetyki sorpcji metanu i parametrów sorpcyjnych:
  - efektywnego współczynnika dyfuzji (De),
  - pojemności sorpcyjnej (a),
  - pojemności sorpcyjnej w przeliczeniu na czystą substancję węglową (acsw),
  - czasu połówkowego sorpcji (t0,5),
  - współczynników izoterm sorpcji  w modelu Langmuira.

  Badania zmian sorpcji i desorpcji metanu na układzie grawimetrycznym
  GA-001 w celu wyznaczenia parametrów sorpcyjnych węgla

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr inż. Marcin Karbownik
e-mail: mkarbownik@gig.eu
telefon: 32 3246 503

Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Centrum, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 jest tzw. Placówką Specjalistyczną, prowadzącą ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych. Centrum jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.

Zakres działalności zakładu:

 • Oznaczanie stężenia izotopów promieniotwórczych w próbkach stałych i ciekłych metodami spektrometrii promieniowania gamma, ciekłoscyntylacyjnej (LSC), spektrometrii promieniowania alfa:

  Oznaczane izotopy: 226 Ra, 228Ra, 222Rn, 228Th, 210Pb, 210Po, 234U, 235U, 238U, 3H, 241Am, 134Cs, 137Cs, 60Co, 131I, 7Be i inne.

  • woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne i lecznicze i inne;
  • materiały budowlane;
  • odpady przemysłowe i inne;
  • gleba, osady, skały;
  • próbki środowiskowe;
  • żywność, pasze i inne materiały biologiczne.
 • Pomiary dawek promieniowania (dozymetria indywidualna i środowiskowa):
  • promieniowania rentgenowskie, gamma, beta, neutronowe;
  • energia potencjalna alfa pochodnych radonu.
 • Badania radonu (Rn-222):
  • stężenie radonu w powietrzu (m.in. w budynkach);
  • ekshalacja radonu z gleby.
 • Badania aerozoli (wyznaczanie rozkładu ziarnowego w zakresie 3 nm - 20 μm).
 • Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania.
 • Technologie i wiedza ekspercka:
  • Metody usuwania izotopów radu z wody.
  • Rewitalizacja terenów skażonych promieniotwórczością.
  • Bezpieczne zagospodarowanie odpadów o podwyższonej promieniotwórczości.
  • Identyfikacja i charakteryzacja skażeń promieniotwórczych.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14

 

Nr certyfikatu: AB 005, AP 006

Zakres akredytacji AB 005

Zakres akredytacji AP 006

Kierownik:

dr Tomasz Pindel
e-mail: tpindel@gig.eu
telefon: 32 3246 516
 • Akustyka www.akustyka.gig.eu:
  • Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:
   • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
   • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
   • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
   • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
   • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
   • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
  • Aktywność akustyczna maszyn:
   • badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
   • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.
 • Drgania www.drgania.gig.eu:
  • Budynki, budowle:
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli zgodnie z normą PN-B-02170:2016-12 ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach zgodnie z normą PN-B-02171:2017-06  ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
   • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych (poza zakresem akredytacji PCA).
  • Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 (w zakresie akredytacji PCA, nr AB005):
   • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
   • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych,
   • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych,
   • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.
 • Elektrostatyka www.elektrostatyka.gig.eu:
  • Badania wyrobów znormalizowanymi metodami.
  • Badania skuteczności i stałości metod antystatyzacji tworzyw sztucznych.
  • Opracowywanie planów i realizacje stref EPA (ESD ProtectedArea).
  • Audity stref EPA.
 • Technika termowizyjna, technika podczerwieni www.termowizja.gig.eu​:
  • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
  • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
  • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
  • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
  • Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.
 • Metrologia www.metrologia.gig.eu​:
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.
 • Stacja meteo www.meteo.gig​:
  • Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.
 • Kalibracja przetworników drgań www.kalibracja.gig​:
  • System do automatycznej kalibracji przetworników drgań.

 

Nr certyfikatu: AB 005, AP 006

Zakres akredytacji AB 005

Zakres akredytacji AP 006

Kierownik:

mgr Alicja Bramorska
e-mail: abramorska@gig.eu
telefon: 32 259 21 62

 

 • Badania rur niemetalowych
  • Wymiary geometryczne kształtek i rur
  • Skurcz wzdłużny Zmiany wymiarów liniowych
  • Absorpcja wody
  • Odporność na dichlorometan
  • Temperatura mięknienia Zakres: (50 – 250) °C
  • Temperatura ugięcia Zakres: (50 – 250) °C
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160°
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi. Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 300 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu. Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na zginanie. Maksymalne obciążenie 300kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa. Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa. Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Elastyczność obwodowa. Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Masowy i objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia. Zakres: (0,1-75) g/ 10 min
  • Udarność Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania
  • Odporność na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
  • Odporność na ścieranie. Zakres: do 10 mm
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Twardość Zakres: (0 – 98) ShA
  • Twardość Zakres: (20 – 80)
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba oddzierania tworzyw sztucznych
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych
  • Badania termocykliczne systemów rurowych C.W.U. i C.O
  • Oznaczanie czasu indukcji utleniania
  • Próba pełzania próbek z karbem (FNCT)
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami elastomerowymi
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Odporność na uderzenie metodą zrzutu
  • Badanie trwałości materiału w próbie na podciśnienie
  • Badanie spójności konstrukcyjnej
  • Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne
  • Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą aparatu z obracającym się bębnem
  • Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła
  • Badanie sztywności obwodowej
 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania wytrzymałościowe
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 300 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160 0
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na zginanie Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa.Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Elastyczność obwodowa Maksymalne obciążenie 300 kN
  • Udarność. Zakres: energia udaru do 50 J Wytrzymałość na udarowe rozciąganie Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania Zakres: wielkość odkształcenia do 50 mm
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Badanie sztywności obwodowej
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Oznaczanie wytrzymałości

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr inż. Arkadiusz Kulawik
e-mail: akulawik@gig.eu
telefon: 32 259 24 93

 

Zakres działalności:

 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania palności
  • Metoda A: HB,HB40, HB75
  • Metoda B: Kategoria pionowego palenia się
  • Metoda pionowego palenia się
  • Metoda płomieniowa Czas palenia i żarzenia
  • Metoda płomieniowa Czas palenia
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej
  • Oznaczanie palności aerozoli
  • Oznaczanie odporności na działanie płomienia, przemysłowych hełmów ochronnych
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie trudnopalności węży metodą płomieniową
  • Oznaczanie temperatury zapłonu i temperatury palenia. Metoda otwartego i zamkniętego tygla
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Badanie niepalności wyrobów budowlanych
  • Badanie palności materiałów niemetalowych płomieniem probierczym 500W
  • Badania materiałów niemetalowych rozżarzonym / gorącym drutem
  • Badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu pojedynczego małego płomienia
  • Analiza termiczna TGA i DS

 

Nr certyfikatu: AB 005

Zakres akredytacji AB 005

Kierownik:

dr inż. Klaudiusz Wypior
e-mail: kwypior@gig.eu
telefon: 32 3246 540

 

  

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Zakres działalności zakładu:

Zakład działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 80, 10 01 82).

 • Zakład posiada:
  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2018-02 (numer akredytacji: AB 069);
  • Certyfikat Zatwierdzenia wystawiony przez Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, zaświadczający, że System Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa jest zgodny z normą ISO 9001:2015 (numer zatwierdzenia: ISO 9001-0052768).
 • Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, w ramach akredytacji, wykonuje:
  • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy PN-G-04502:2014-11.
  • Sprawdzanie automatycznych i mechanicznych próbobiorników węgla kamiennego.
  • Analizę techniczną, fizykochemiczną, elementarną.
  • Analizę techniczną: (Wexr, Wa, Wtr, Aa, Sta, Qsa, Qir).
  • Analizę fizykochemiczną: (Va, dra, Cfixed, HGI, Wmax, części palne, charakterystyczne temperatury topliwości popiołu).
  • Analizę elementarną: (Cta, Co, Hta, Na, Oda, WCO2, WC, SSO4a, Spa, Soa, SAa, SCa, Cla zawartości frakcji biodegradowalnej).
  • Analizę petrograficzną: (Ro, składu grup macerałów).
  • Analizę parametrów koksotwórczych: (RI, GK, SI, Pmax, wskaźniki dylatometryczne według Audibert-Arnu; wskaźniki stanu plastyczne według Gieselera-Hoehnego; stan plastyczny według Gieselera, wskaźniki plastometryczne według Sapożnikowa).
  • Analizę typu węgla.
  • Ocenę składu i właściwości popiołów z węgli.
  • Analizę popiołów i żużli z kotłów energetycznych.
 • Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:
  • Skład grup macerałów i substancji mineralnej z wyznaczeniem zawartości semifuzynitu.
  • Skład maceralny.
  • Skład mikrolitotypu, karbominerytu i minerytu.
  • Maksymalna refleksyjność witrynitu (wyznaczanie anizotropii).
  • Zawartość wilgoci całkowitej metodą destylacyjną.
  • Gęstość pozorna.
  • Prognoza wytrzymałości koksu metodą Schapiro.
  • Wydajność produktów wytlewania.
  • Analiza ziarnowa metodą przesiewania.
  • Analiza gęstościowa.
  • Zawartość wolnego tlenku wapnia.
  • Wskaźniki podatności transportowej.
  • Zawartość węgla błyszczącego.
  • Zawartość kamienia w węglu.
  • Analiza obciążnika magnetycznego.
  • Ciepło właściwe ciał stałych.
  • Wskaźnik samozapalności.
  • Kąt naturalnego zsypu.
  • Zawartość azotu metodą Kjeldahla.
  • Gęstość nasypowa.
  • Sprawdzanie sita laboratoryjnego.
 • Ponadto Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych oferuje:
  • Wykonywanie analiz dla próbek rozjemczych w sytuacjach spornych.
  • Organizację kompleksowych badań, w kooperacji z innymi laboratoriami w Głównym Instytucie Górnictwa.
  • Badania ilościowo – jakościowe zwałów paliw stałych.
  • Pobieranie próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych u producentów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych.
  • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych.
  • Walidację (sprawdzanie oraz wyznaczanie precyzji i dokładności) dla procedur pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych stosowanych w zakładach energetycznych.
  • Badanie automatycznych i mechanicznych systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw z ciągów nawęglania i transportów, według polskich i międzynarodowych norm.
  • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów.
  • Sprawdzanie nowo zabudowanych systemów próbobiorczych w celu wydania świadectwa dopuszczenia nowego urządzenia do eksploatacji.
  • Wyznaczanie błędu systematycznego którym obciążony jest system do automatycznego/mechanicznego pobierania próbek.
  • Dobór paliw dla użytkowników, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych, w oparciu o posiadaną bazę danych o jakości paliw stałych.
  • Opracowywanie, wdrażanie i weryfikację systemów zarządzania w obszarze poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych, dla celów handlu uprawnieniami do emisji CO2.
  • Analizy dla potrzeb rozliczeń emisji dwutlenku węgla.
  • Doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie wdrażania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.
  • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Wytwarzanie i dystrybucja próbek wzorcowych i kontrolnych (materiałów odniesienia).
  • Przeprowadzanie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dla węgla kamiennego, biopaliwa stałego oraz stałego paliwa wtórnego.
  • Opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad składowania węgla, wyznaczanie ilości węgla na zwale oraz ustalania jego dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Wdrażanie programu komputerowego do szacowania dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Szkolenia praktyczne na stanowiskach badawczych, dla pracowników laboratoriów i działów kontroli jakości.
  • Szkolenia w zakresie pobierania próbek do badań dla próbobiorców, służb obsługujących systemy poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych oraz dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania.
  • Szkolenia w zakresie doboru paliw do kotłów energetycznych, z uwzględnieniem wpływu czynników wynikających z jakości paliwa, na proces spalania.
  • Szkolenia w zakresie składowania węgla i inwentaryzacji zwałów.
  • Szkolenia w zakresie nowego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

 

Nr certyfikatu: AB 069

Zakres akredytacji AB 069

Kierownik:

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09

 

  

Zakład Monitoringu Środowiska

+ 48-32-259-2000