Profil działalności

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB) jest państwowym Instytutem Badawczym, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie.

Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

GIG-PIB utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.

Większość badań prowadzonych w GIG-PIB kończy się jako ”wyrób nadający się do sprzedaży”, a ich wyniki mają charakter użytkowy i wdrożeniowy. Około 56 procent przychodów pochodzi z komercjalizacji badań naukowych. Ich źródłem są prace uzyskiwane w wyniku wygranych przetargów i konkursów oraz usługi wykonywane na zlecenie partnerów krajowych i zagranicznych.

GIG-PIB posiada kategorię naukową A, jest Jednostką Notyfikowaną w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej:

  • 2014/34/UE (ATEX),
  • 2006/42/WE (MASZYNY),
  • 2014/28/UE (MATERIAŁY WYBUCHOWE),

oraz rozporządzenia CPR 305/2011 (WYROBY BUDOWLANE).

Posiadamy również międzynarodową akredytację IECEx, dzięki czemu certyfikaty według tego schematu wydawane przez GIG-PIB są honorowane w wielu krajach na całym świecie, bez konieczności dokonywania dodatkowej oceny.

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko, bezpieczeństwo informacji). Obecnie Instytut posiada certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 , PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

W GIG-PIB funkcjonuje 16 laboratoriów badawczych akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji.

GIG-PIB dysponuje pełnymi uprawnieniami akademickimi do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”.

Więcej informacji czytaj na bip.gig.eu

 

+ 48-32-259-2000