Projekty zakończone

Programy operacyjne

Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

INTERREG V-A CZ-PL

DRONE EXPERT – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów

INTERREG V-A CZ-PL

Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie, na transgranicznym rynku pracy

Pozostałe programy i projekty

Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie

Pozostałe programy i projekty

TCS AH węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych

Regionalne programy operacyjne

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Ponowne wykorzystanie aktywów elektrowni węglowych w okresie transformacji energetycznej

Programy operacyjne

Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

Strategiczne planowanie na poziomie regionów i obszarów Europy wspierające niskoemisyjne wytwarzanie energii i niskoemisyjny przemysł poprzez CCUS

Regionalne programy operacyjne

Autorska technologia optymalizacji procesu oczyszczania/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami

Program LIFE

Innowacyjna technologia oczyszczania wód z pestycydów w oparciu o system mokradeł

Pozostałe programy i projekty

Ekobohaterzy - jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Programy operacyjne

Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący pokłady węgla

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

W kierunku sprawiedliwego i otwartego ekosystemu danych w środowisku badawczym zajmującym się energetyką niskoemisyjną

Programy operacyjne

Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej

INTERREG V-A CZ-PL

Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane

Programy operacyjne

Ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Pozostałe programy i projekty

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dla pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin

Programy operacyjne

Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą

Regionalne programy operacyjne

Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno–adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej

Projekty realizowane w ramach Interreg Europe

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zrównoważone wykorzystanie hałd górniczych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Integracja łańcucha dostaw węgiel-paliwa ciekłe w świetle oceny ryzyka operacyjnego, ekonomicznego i środowiskowego w złożonych układach geologicznych

Programy operacyjne

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

Programy operacyjne

Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia

Pozostałe programy i projekty

Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów górniczych

Pozostałe programy i projekty

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego

INTERREG V-A CZ-PL

Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Działania Wspomagające RFCS w zakresie europejskich badań naukowych w obszarze węgla w świetle celów polityki UE do roku 2050 oraz globalnych kierunków wykorzystania węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie zasobów węgla w przemyśle stalowym z zastosowaniem wodoru

Inne

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie ukraińskim

Regionalne programy operacyjne

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Programy operacyjne

KBT
Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu

Inne

Zautomatyzowana metoda pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych z wykorzystaniem teledetekcji

Programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne

Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"

Programy operacyjne

Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast

Programy krajowe NCBiR

Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM

INTERREG V-A CZ-PL

Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych

INTERREG V-A CZ-PL

Współpraca VŠB-TUO/GIG Katowice w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

Wspólny europejski program integracji badań w obszarze ochrony radiologicznej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Produktywność i bezpieczeństwo obudów zmechanizowanych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Odzysk i wykorzystanie metanu do celów energetycznych i chemicznych w kopalniach węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Innowacyjne zarządzanie produktami ubocznymi ze spalania węgla prowadzące również do redukcji emisji CO2

Programy operacyjne

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV

Programy operacyjne

Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Jednolity system ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach regionu TRITIA

Projekty realizowane w ramach Interreg Europe

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej

Programy operacyjne

System Obserwacji Płyty Europejskiej

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych

Inne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)

Projekty realizowane w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europe i Euratom

Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS

Programy krajowe NCBiR

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Programy krajowe NCBiR

Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.

BIP

Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych

Inne

Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Programy krajowe NCBiR

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

O INSTYTUCIE

Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne

Programy krajowe NCBiR

Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych

Inne

Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego

Projekty realizowane w ramach Baltic Sea Region

Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie

Projekty realizowane w ramach Baltic Sea Region

Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Agencja analiz strategicznych w sektorze energii

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Zgazowanie węgla

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej

BIP

Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń

BIP

Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń

JPBR

Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

JPBR

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice

JPBR

Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym
Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu
Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"

O INSTYTUCIE

Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej

Projekty realizowane w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów

O INSTYTUCIE

Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu

Projekty realizowane w ramach Interreg IVC

Brownfield Policy Improvement Task Force

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka

O INSTYTUCIE

Centrum Czystych Technologii Węglowych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

+ 48-32-259-2000