Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

Nr umowy:
RPSL.05.04.00-00-008/09-00

Termin realizacji:
30.09.2009 – 30.09.2012

Kierownik projektu:

dr inż. Jan Bondaruk

RPO WSL 2007 – 2013, Priorytet 5, Działanie 5.4.

+ 48-32-259-2000