SUWAT

Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane

SUWAT: Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane.

SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiačni kontaminace povrchových vod důlnimi vodami.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu  jest zacieśnienie współpracy pomiędzy VSB-TU w Ostrawie i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach przy rozwiązywaniu problemu ryzyka skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane.

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633

Czas realizacji Projektu: 01.02.2019r. – 30.04.2021r.

Koordynator projektu: Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, VSB-TUO

Partner projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Opis:

Współpraca Głównego Instytutu Górnictwa z Uniwersytetem Technicznym  w Ostrawie przebiega z powodzeniem już od wielu lat, rozpoczęła się od realizacji projektów związanych z badaniami hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w strefie przygranicznej po obu stronach granicy Republiki Czeskiej i Polski, realizowanych wspólnie w projektach PAHMET i TERDUM. Aktualnie realizowany projekt SUWAT poszerza tę współpracę o kompleksowe rozwiązywanie kolejnych problemów ekologicznych we wspólnym obszarze przygranicznym. Wszystkie elementy środowiska naturalnego się przenikają, dlatego ważne jest prowadzenie badań stanu środowiska porównywalnymi metodami i procedurami po obu stronach granicy na obszarach objętych działalnością górniczą. W obecnie realizowanym projekcie SUWAT  skupiamy się na wodach powierzchniowych w strefie przygranicznej.

Zespoły badawcze  GIG i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie będą ściśle współpracować dla ustalenia  jednolitych metod pomiaru i pobierania próbek w terenie, ich przygotowania oraz opracowania procedur analitycznych w celu uzyskania zgodności wyników otrzymanych przez obie jednostki. W ten sposób projekt przyczyni się także do  pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi instytucjami i społecznościami.

Głównymi interesariuszami projektu są: władze publiczne monitorowanego regionu w dziedzinie ochrony wody, społeczności danego regionu, w tym organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, odpowiedzialni za jakość środowiska w obu krajach, inni interesariusze, w tym firmy zajmujące się łagodzeniem  skutków działalności górniczej, mieszkańcy danego regionu.

Link do strony projektu: suwat.gig.eu

 

+ 48-32-259-2000