EPOS IP

EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)

 

Topic: INFRADEV-3-2015 „Individual implementation and operation of ESFRI Project”
Acronym: EPOS IP
Nr kontraktu/umowy:  676564

Osoba odpowiedzialna za realizacje zadań GIG:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG.

Konsorcjum:
Cyfronet AGH – GIG

Call: H2020-INFRADEV-1-2015-1

Czas trwania:
01.10.2015 - 30.09.2019

Koordynator (Instytucja koordynująca): Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Partnerzy (Insytucje): 46 partnerów

 

Opis projektu:

Wniosek składa sie z 17 Pakietów zadaniowych dotyczących tematyki nauk o Ziemi, monitorowania oraz integracji systemów obserwacji naszej planety i jej otoczenia. W projekcie bierze udział 47 instytucji naukowych i badawczych z 24 krajów europejskich.

Konsorcjum Cyfronet-GIG uczestniczy w realizacji pakietu zadań nr. 14. „Zagrożenia antropogeniczne”, kierowanego przez Instytut Geofizyki PAN.

 

Cel projektu:

System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu stworzenie europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk o Ziemi. Zgodnie z tą wizją naukową, głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej” Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT. Dzięki temu EPOS umożliwi prowadzenie innowacyjnych i multidyscyplinarnych badań w celu lepszego zrozumienia procesów fizycznych i chemicznych na Ziemi, które wpływają na powstawanie trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, niestabilności podłoża, powstawania tsunami jak również na procesy związane z ruchami tektonicznymi i deformacjami dynamicznymi na powierzchni Ziemi.

EPOS IP czyli faza implementacyjna projektu EPOS jest kolejnym etapem długofalowego procesu budowania platformy badawczej EPOS. Prace w ramach EPOS IP są kontynuacją zakończonej z sukcesem fazy przygotowawczej EPOS PP. W ramach projektu powstanie tzw. węzeł centralny (ICS, ang. Integrated Core Servces), który za pomocą warstwy pośredniej będzie połączony z 10-cioma węzłami tematycznymi (TCS, ang. Thematic Core Services). Zadaniem węzłów tematycznych TCS jest bezpośrednia integracja danych, oprogramowania i serwisów oraz integracja z infrastrukturami narodowymi.

Dzięki integracji różnorodnych danych, modeli, oprogramowania naukowego i urządzeń badawczych EPOS pozwoli społeczności nauk o Ziemi dokonać znaczącej zmiany w rozwoju nowych koncepcji i narzędzi badań.  Pozwoli to na znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania naukowe jak i wyzwania społeczno-ekonomiczne dotyczące geozagrożeń, zarówno naturalnych jak i towarzyszących eksploatacji i wydobyciu zasobów naturalnych.

 

Rola GIG w projekcie:

Główny Instytut Górnictwa uczestniczy w realizacji pakietu zadań WP 14 pt. „TCS Anthropogenic Hazards“  (węzeł tematyczny zagrożeń antropogenicznych). Celem pakietu 14 jest integracja rozproszonej infrastruktury badawczej (RI) dla prowadzenia badań zagrożeń antrpogenicznych (AH) oraz budowa prototypu e-platformy zagrożeń antropogenicznych, tzw. TCS AH (ang. Thematic Core Services Anthropogenic Hazard). Integrowanych będzie 20 epizodów badawczych, stanowiących unikalny zestaw danych pomiarowych, które opisują geodynamiczne procesy zachodzące w ziemi a wywoływane przez działalność technologiczną człowieka i stanowiące potencjalne zagrożenie dla śrdowiska, ludzi oraz infrastruktury powierzchniwej. GIG opracuje zamknięty epizod związany z sejsmicznością indukowaną eksploatacją górniczą w GZW, w formie kompletu danych sejsmologicznych, geologicznych i technologicznych podczas eksploatacji jednej parceli węglowej, w formie wirtualnego Laboratorium  Monitorowania Górniczej Sejsmiczności Indukowanej (LMMIS - Laboratory of Monitoring Mining Induced Seismicity).

+ 48-32-259-2000