MANAGER

Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej

Termin realizacji projektu:
lata 2013 - 2016

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 24 66

Ogólne założenia projektu:

Projekt MANAGER został złożony w ramach zaproszenia do składania wniosków (Call for Proposals 2012), priorytet 1.1.: Management of environmental risks during or after mine closure, wpisując się w tematykę działań priorytetowych Funduszu Badawczego Węgla i Stali w obszarze Coal na 2013 rok.

Projekt wpisuje się również w działania wspierane przez KE w ramach budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, mających na celu ustanowienie trwałej współpracy w obszarze nauki i technologii pomiędzy krajami Unii Europejskiej i grupami interesów, w tym środowiskiem przemysłowym, uczelni wyższych i instytutów badawczo – rozwojowych, w tym udział w programach badawczych, zapewnienie dostępu do infrastruktury badawczej oraz wymianę wiedzy.

Projekt MANAGER ma na celu ograniczenie zagrożeń środowiskowych związanych z zrzutami wód kopalnianych poprzez zastosowanie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań. Szczegółowe cele projektu MANAGER są następujące:

  • określenie substancji priorytetowych, które stanowią ryzyko dla ekosystemów wodnych z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i celów Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  • opracowanie i wdrożenie efektywnych, zrównoważonych i innowacyjnych technologii uzdatniania wód kopalnianych w celu zminimalizowania ładunków substancji priorytetowych w zrzutach wód kopalnianych w długim okresie po likwidacji kopalń,
  • określenie możliwości dalszego wykorzystania oczyszczonej wody i produktów procesów oczyszczania, w tym również analiza rentowności zastosowanych rozwiązań,
  • opracowanie innowacyjnych metod zarządzania i oczyszczania wód kopalnianych,
  • zrealizowanie badań pilotażowych w celu oceny technicznej i ekonomicznej wykonalności analizowanych technologii,
  • opracowanie wytycznych dotyczących wdrażania efektywnych rozwiązań zarządzania zrzutami wód kopalnianych.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół naukowców oraz praktyków mający szerokie doświadczenie w realizacji projektów RFCS/ECSC oraz posiadający wystarczające środki i zasoby, aby wykonać planowane prace. Poszczególni Konsorcjanci wnoszą różną wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje, co zapewnia komplementarność planowanych prac.

Skład konsorcjum:

Status partnera

Nazwa instytucji/partnera

Skrót nazwy instytucji

Kraj

Koordynator

Główny Instytut Górnictwa

“CMIPL"

 

Polska

Partner

Hulleras del Norte SA

“HUNOSA“

Hiszpania

Partner

Centre for Research and Technology Hellas

“CERTH”

 

Grecja

Partner

Uniwersytet w Almerii

“UALME“

Hiszpania

Partner

Południowy Koncern Węglowy SA

“PKW“

 

Polska

Partner

Asociacion para la Investigacion y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales

“AITEMIN”

 

Hiszpania

Partner

IXSANE SAS

“IXSANE”

 

Francja

Partner

DMT GmbH

“DMT”

Niemcy

Partner

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

“INERIS”

Francja

Partner

Coal Authority

“Coal Authority”

Wielka Brytania

+ 48-32-259-2000