COMET

Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii

Termin realizacji projektu:
lata 2013 - 2017

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
dr hab. Bogusław Michalik
e-mail: bmichalik@gig.eu
tel. 32 259 23 80

Informacja o projekcie:

Głównym celem projektu jest zweryfikowanie istniejącego stanu wiedzy na temat wpływu promieniotwórczości na środowisko oraz rozwijanie i wprowadzanie do codziennej praktyki nowych narzędzi badawczych z zakresu radioekologii.
Projekt w dużej mierze opiera się i korzysta z wiedzy oraz doświadczenia Europejskiego Stowarzyszenia Radioekologii (ALLIANCE) oraz instytucji działających w sieci STAR Network of Excellence. Dodatkowo dzięki współpracy z europejskimi platformami reagowania kryzysowego w przypadku zagrożeń jądrowych lub radiacyjnych (NERIS) oraz zajmującej się badaniami zagrożenia wynikającego z ekspozycji na niskie dawki promieniowania (MELODI), COMET znacznie ułatwi przygotowanie i wdrożenie struktury Horizon 2020 w ochronie radiologicznej.
Projekt COMET stanowi kontynuację rozwoju strategicznego programu badań (SRA), opracowanego w ramach sieci STAR, będącego podstawą do opracowywania innowacyjnych mechanizmów wspólnego planowania i wdrażania badań radioekologicznych. W celu rozwijania przyszłej integracji w ramach jednolitej wspólnej struktury, działalność COMET jest ściśle ukierunkowana na badania, pozwalające na zrealizowanie zadań priorytetowych dla platform NERIS i MELODI.
W ramach projektu COMET, duży nacisk jest położony na rozwijanie mechanizmów upowszechniania i wymiany wiedzy (szkolenia, prezentacje wyników na konferencjach i warsztatach naukowych) w celu wzmocnienia i utrzymania ogólnoeuropejskiego potencjału badawczego i kompetencji w zakresie radioekologii. Projekt jest realizowany przez międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków mający szerokie doświadczenie w realizacji projektów europejskich i koordynowania prac dużych sieci europejskich oraz posiadający wystarczające środki i zasoby, aby wykonać planowane prace.
Udział partnerów z Japonii, Ukrainy oraz Polski w przygotowanym projekcie jest potwierdzeniem, że planowane prace odnoszą się do rzeczywistych problemów i odpowiadają na realne potrzeby rejonów dotkniętych awariami jądrowymi oraz skażeniami terenów powodowanych działalnością przemysłową. Wypracowane wzory postępowania, wytyczne dotyczące badań radioekologicznych znajdą praktyczne zastosowanie i będą dostosowane do europejskich uwarunkowań zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.
Koncepcja przedstawiona w projekcie w pełni realizuje cele środowiskowe polityki UE oraz promuje nowe rozwiązania. Projekt proponuje innowacyjne mechanizmy wspólnego- europejskiego – planowania i wdrażania badań radioekologicznych. Realizacja projektu umożliwi opracowanie ujednoliconych, innowacyjnych technik modelowania długotrwałych skutków ekologicznych katastrof jądrowych i skażeń przemysłowych, co wpłynie na wzrost efektywności działań ograniczających te skutki.
Poza swoim głównym obszarem zainteresowania związanym z występowaniem podwyższonej naturalnej promieniotowrczości w środowisku, GIG, jako krajowa placówka specjalistyczna prowadząca monitoring skażenia promieniotowrczego, będzie aktywnie uczestniczył w realizacji działaniań dotyczących potencjalnych zagrożeń powodowanych przez elektrownie jądrowe. Dzięki temu poszerzona zostanie wiedza na temat metod stosowanych w kontroli skażenia promieniotworczego środowiska i budowania modeli radioekologicznych, niezbędna w związku planowaną budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

+ 48-32-259-2000