KBT

Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu

 

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałanie  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest opracowanie, adaptacja i docelowo wdrożenie do praktyki gospodarczej, innowacyjnej technologii biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) z LZO i odorów do nowych gałęzi przemysłu. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego procesu badawczego. Opracowana Technologia przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, które emitują LZO jak również odory, powstający w procesach produkcyjnych. Zaoferowane rozwiązanie umożliwi odbiorcom docelowym spełnienie rygorystycznych wymogów UE w obszarze ochrony środowiska. Wyniki badań zostaną skomercjalizowane przez Wnioskodawcę poprzez zaoferowanie na rynku instalacji do oczyszczania powietrza w KBT z LZO i odorów bazującej na opracowanej technologii oraz poprzez udzielanie jednostanowiskowych licencji podmiotom zewnętrznym.

Kierownik projektu w GIG:

Zakład Ochrony Wód
dr inż. Ewa Janson
e-mail: ejanson@gig.eu
tel. 32 259 22 46

 

Termin realizacji:
11.01.2018 - 15.09.2018

+ 48-32-259-2000