INDIRES

Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje

Termin realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
dr inż. Wojciech Masny
e-mail: wmasny@gig.eu
tel. 32 259 24 68

 

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie INDIRES został zgłoszony do konkursu Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS – Research Fund for Coal and Steel) we wrześniu 2016r. Projekt uzyskał wysokie oceny i uzyskał dofinasowanie Komisji Europejskiej – Grant Agreement No 748632.

Celem projektu INDIRES są prace badawcze nad technologią i sprzętem technicznym, które wspomagać będę planowanie oraz prowadzenia akcji ratowniczych, w szczególności przez gromadzenie i wymianę informacji. Głównym przedmiotem zainteresowania są poważne zdarzenia w podziemnych kopalniach, które w efekcie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu i życiu załogi górniczej a także wpływać na przyszłe funkcjonowanie kopalni. Wśród szczegółowych celów projektu wymienić można:

  • poprawę komunikacji przez rozwój technologii transmisji „przez górotwór” oraz technologii radiowej - hybrydowej,
  • opracowanie czujników odpornych na warunki ekstremalne,
  • skonstruowanie pojazdów bezzałogowych, które charakteryzować się będą możliwością poruszania się w trudnych warunkach (zawał skał, zadymienie itp.),
  • zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc zdarzeń wypadkowych przez opracowanie wiertnicy, operującej przy częstotliwości zbliżonej lub równej częstotliwościom naturalnym urabianej skały oraz stojaków podporowych wykonanych z lekkich nowoczesnych materiałów kompozytowych, zapewniających zabezpieczenie odsłoniętego stropu przed obwałami skał,
  • modelowanie numeryczne obejmujące dwa zasadnicze aspekty: proces ewakuacji załóg górniczych, gdzie najbardziej istotne jest dostarczenie informacji na temat najbardziej prawdopodobnej lokalizacji wszystkich zaginionych górników oraz predykcję zmian temperatur i zmiennych środowiskowych wraz z oceną zagrożenia dla załóg górniczych, personelu ratowniczego i pojazdów poszukiwawczych,
  • opracowanie urządzeń/narzędzi/konstrukcji wspomagających wszystkie powyższe.

Prace badawcze w projekcie INDIRES prowadzone będą przez interdyscyplinarne konsorcjum. Zapewni to niezbędną równowagę pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy oraz pomiędzy badaniami a wymaganiami stawianymi przez producentów węgla oraz zespoły ratownicze. Konsorcjum składa się z organizacji z pięciu państw członkowskich UE i obejmuje cztery instytucje badawcze (DMT, Niemcy, polskie instytuty: EMAG, GIG i KOMAG), dwóch producentów węgla (Premogovnik Velenje, Słowenia i Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.), spółkę inżynieryjną specjalizująca się w robotach podziemnych (Geocontrol, Hiszpania) oraz trzy uniwersytety (University of Exeter, Wielka Brytania, Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania oraz Politechnika Śląska).

Strona internetowa projektu: http://indires.eu/

+ 48-32-259-2000