CERAM-PVC

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 / NCBR

Tytuł projektu:
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV.

Nr projektu:
POIR.01.02.00-00-0022/16

Termin realizacji projektu:
01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Kierownik projektu:
inż. Tomasz Sołtysiak
ANWIL S.A.
e-mail: Tomasz.Soltysiak@anwil.pl
telefon: 24/202 14 68

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Joanna Lenża
Zakład Inżynierii Materiałowej
e-mail: jlenża@gig.eu
telefon: 32/259 24 62

Opis projektu:
Przedmiotem projektu realizowanego przez spółkę ANWIL, we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Głównym Instytutem Górnictwa, jest podjęcie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnej technologii produkcji kompozytów z PVC zawierających mineralne wypełniacze ceramizujące, przeznaczone do produkcji kabli lub innych wyrobów z PVC mających zastosowanie w budownictwie, zgodnie z założeniami obszaru tematycznego III.
W warunkach pożaru mineralne wypełniacze ceramizujące tworzą na powierzchni wyrobu twardą warstwę ceramiczną zapobiegającą z jednej strony penetracji płomienia w głąb wyrobu, a z drugiej strony wydostawaniu się na zewnątrz produktów rozkładu PVC, głównie chlorowodoru. Technologia taka została do tej pory zastosowana dla kompozytów z kauczuku silikonowego, natomiast nie ma informacji o wdrożeniu takiej technologii dla kompozytów z PVC. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej, aby sprawdzić czy i w jaki sposób będzie możliwe zastosowanie tego typu dodatków do matrycy polimerowej z PVC oraz jaki będzie ich wpływ na poprawę parametrów niepalności. W ramach pracy badawczej zostaną wyselekcjonowane wypełniacze mineralne oraz topniki mogące potencjalnie mieć zastosowanie do tego celu, zostaną wykonane laboratoryjne i pilotażowe próby produkcji kompozytu, badania własności otrzymanych wyrobów i stosowna korekta receptur. Zostaną też wykonane próby na instalacji w skali przemysłowej dla sprawdzenia czy przy przeniesieniu skali z pilotowej na przemysłową nie wystąpią jakieś negatywne różnice w procesie i w parametrach produktu. Dla osiągnięcia założonych celów prace podzielone zostały na 5 zadań, do realizacji których ANWIL zaprosił, na mocy podpisanych umów warunkowych, podwykonawców z Politechniki Łódzkiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa.
ANWIL – jedyny producent polichlorku winylu w Polsce – na realizację trwającego 36 miesięcy projektu badawczo-wdrożeniowego pt. Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 825 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Jeśli projekt zakończy się sukcesem, włocławska spółka z Grupy ORLEN stanie się właścicielem pierwszej, unikatowej na skalę europejską technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PVC. Dzięki temu ANWIL miałby swój ogromny wkład w dalsze zwiększenie odporności na działania wysokich temperatur produktów wytwarzanych z tego surowca.

Słowa kluczowe:
Kompozyty, napełniacze mineralne, ceramizacja, uniepalnianie, PVC

Konsorcjum:
ANWIL S.A. z siedzibą w Włocławku – Lider/Wnioskodawca
Główny Instytut Górnictwa – Podwykonawca
Politechnika Łódzka – Podwykonawca

Budżet:
Wartość projektu: 1 447 454,55 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 818 795,44 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2. „Sektorowe programy B+R”.

Informacje źródłowe na temat konkursu można znzleźć pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/

+ 48-32-259-2000