INVARO

Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych

 

 

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000059

Decyzja z dnia: 21.04.2017, Praga

Wartość dofinansowania z EFRR: 210 783,09 EUR

Partner wiodący: Vysoká Škola Báňská- Technická Univerzita Ostrava

Partner projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Termin realizacji projektu:
1.03.2017 – 31.12.2019 (24 miesiące)

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Monitoringu Środowiska
dr inż. Paweł Olszewski
e-mail: polszewski@gig.eu
tel. 32 259 23 54

 

Projekt „INVARO” dotyczy ochrony bioróżnorodności rodzimych ekosystemów na terenach transgranicznych oraz podniesienia świadomości mieszkańców i samorządów lokalnych związanych z występowaniem roślinnych gatunków inwazyjnych.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwinięcie współpracy między instytucjami i samorządami w tym zakresie poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Projekt „INVARO” posiada charakter badawczo-szkoleniowy. Efekty realizacji poszczególnych jego zadań bezwzględnie przyczynią się nie tylko do ochrony ekosystemów. Poprzez rozpowszechnienie dobrych praktyk i podniesienie świadomości mieszkańców, samorządów i turystów projekt będzie miał pozytywny wpływ na wszystkie komponenty środowiska.

Bioróżnorodność ekosystemów lądowych i wodnych stanowi „system naczyń połączonych” ze wszystkimi elementami środowiska a zaburzenia w ich stałości i funkcjonowaniu negatywnie wpływają na wody, glebę i powietrze. Ochrona środowiska jest ściśle powiązana z komfortem i bezpieczeństwem życia mieszkańców a negatywny wpływroślinnych gatunków inwazyjnych na środowisko jest niezaprzeczalny. Powodują ubożenie naturalnych ekosystemów, straty w uprawach i przeobrażenie krajobrazu. Niektóre z nich stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców i turystów. 

W projekcie zostanie min. przedstawiony plan działań związany z ograniczeniem występowania lub likwidacją inwazyjnych zbiorowisk roślinnych. Określona zostanie realna skala problemu, harmonogram i koszty likwidacji zagrożeń - pozwoli to na ukierunkowanie działań również w innych zadaniach samorządów pogranicza polsko-czeskiego związanych z ochroną środowiska.     

Strona internetowa projektu INVARO: http://invaro.vsb.cz/ 

 

+ 48-32-259-2000