MapROC

Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach

 

Okres realizacji projektu:
01.07.2015 - 30.06.2019

Kierownik projektu w GIG:

Zakład Aerologii Górniczej
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause
e-mail: ekrause@gig.eu
tel. 32 3246 601

 

Projekt MapROC koncentruje się na problematyce obejmującej zagrożenia w kopalniach węgla kamiennego w Europie związane z eksploatacją na coraz większych głębokościach, a co za tym idzie, zwiększającymi się naprężeniami, ciśnieniami oraz zawartością gazu w górotworze. Prowadzenie robót górniczych na coraz większej głębokości w polskich kopalniach węgla kamiennego przyczynia się do wzrostu aktywności sejsmicznej, która w warunkach dużego nasycenia metanem pokładów węgla może spowodować wystąpienie zjawiska gazogeodynamicznego tąpnięcia lub wyrzutu gazów i skał. Złożoność problematyki dotyczącej ww. zjawisk wymaga prowadzenia badań a główna trudność w wyjaśnieniu istoty tych zjawisk tkwi w wieloparametrowości i współzależności czynników wpływających na warunki ich występowania.

Realizacja projektu MapROC jest ukierunkowana na ograniczenie ryzyka zaistnienia zjawiska gazogeodynamicznego podczas prowadzenia robót górniczych w pokładach silnie metanowych.

Analiza ryzyka wystąpienia zjawiska gazogeodynamicznego musi opierać się na wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dołowych pozwalających na monitorowanie stanu naprężeń i aktywności sejsmicznej w górotworze w otoczeniu wykonywanych wyrobisk  jak i prowadzenie oceny zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał.
Tąpnięcia oraz wyrzuty gazów stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa załóg górniczych, ponadto mogą przyczyniać się do ograniczenia zdolności wydobywczej kopalni. Z zagrożeniami tymi zmagają się partnerzy przemysłowi, tj. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Promogovnik Velenje ze Słowenii kopalni Velenje, ale można je odnieść do innych kopalń podziemnych w Europie.

W projekcie biorą udział 2 partnerzy przemysłowi produkujący węgiel kamienny i brunatny, tj.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Promogovnik Velenje ze Słowenii. Ich udział i związane z projektem zaangażowanie finansowe, świadczą o potrzebie realizacji projektu i o tym, że wyniki projektu znajdą zastosowanie w praktyce, przynosząc korzyści dla przemysłu wydobywczego krajów oraz dla poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych.

Innowacyjność projektu

Projekt MapROC jest realizowany w rzeczywistych warunkach dwóch podziemnych kopalń eksploatujących węgiel kamienny i brunatny, co daje niepowtarzalną szansę zweryfikowania prawidłowości postawionych założeń, ale również umożliwi wdrożenie innowacyjnych technik: predykcji zagrożeń, oceny i obniżania skutków zagrożeń tąpaniami i wyrzutami gazów i skał. Opracowane wytyczne wynikające z realizacji projektu zostaną w pierwszej kolejności zaimplementowane w kopalniach partnerów przemysłowych.

+ 48-32-259-2000