COGAR

Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej

Termin realizacji projektu:
01.07.2013–30.06.2016

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
tel. 32 259 24 10

Opis projektu/zdania:

Projekt jest skierowany na ocenę możliwości prowadzenia podziemnego zgazowania węgla (PZW) w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej. W trakcie prób PZW realizowanych w projekcie HUGE2 (projekt RFCS) oraz w Zadaniu Badawczym „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” stanowiącego część Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” przeprowadzony zostanie szeroki zakres badań in situ i laboratoryjnych oraz zebrane zostaną dane z systemów monitoringu. Zebrane wyniki stanowić będą dane wejściowe do analiz numerycznych oraz prac analitycznych mających na celu określenie wpływu PZW na otoczenie, zarówno w podziemiu kopalni jak i na powierzchni (tj. na parametry mechaniczne skał, wodę, powietrze kopalniane, wyrobiska podziemne, powierzchnię). Ponadto przeanalizowana zostanie sytuacja prawna w krajach Unii Europejskiej w obszarze prowadzenia PZW. W wyniku tych prac opracowana zostanie metodologia oceny ryzyka prowadzenia PZW w czynnej kopalni oraz na terenach wrażliwych ekologicznie a także wskazówki dla kierownictwa kopalni oraz władz górniczych.

Podziemne zgazowanie (PZW) jest jednym z systemów eksploatacji węgla, który zastosowany może zostać do wybrania zasobów niemożliwych do wybrania innymi metodami (w tym powszechnie stosowanym w polskim górnictwie systemem ścianowym). Wymienić tutaj można zasoby węgla uwięzione w nieforemnych parcelach, w parcelach o małych wymiarach, w filarach ochronnych, w pokładach niewybieranych ze względu na zbyt duży poziom zagrożeń naturalnych (np. zagrożenie tąpaniami), w pokładach stromych, w pokładach cienkich itd. Możliwość stosowania PZW na skalę przemysłową pozwoli sięgnąć po znaczną część tych zasobów, co przyczyni się do zwiększenia bazy surowcowej, przedłużenia żywotności kopalń oraz poprawy ich wyników ekonomicznych. Opracowane w projekcie zasady stosowania PZW w czynnej kopalni oraz na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej pozwoli decydentom górniczym oraz władzom górniczym podejmować optymalne decyzje dotyczące zastosowania tego systemu do wybrania konkretnych zasobów węgla i w zamyśle członków realizujących projekt przyczyni się do upowszechnienia tego systemu.

Celem projektu jest opracowanie metodologii oceny ryzyka prowadzenia podziemnego zgazowania węgla w czynnej kopalni oraz na terenach wrażliwych ekologicznie, a także rekomendacji dla zarządzających kopalniami oraz dla władz górniczych dotyczących stosowania PZW.

+ 48-32-259-2000