PRASS III

Produktywność i bezpieczeństwo obudów zmechanizowanych

 

Termin realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
tel. 32 259 24 10

 

Głównym celem projektu jest poprawa stateczności wyrobisk ścianowych poprzez opracowanie kompleksowego systemu monitorowania pracy obudów zmechanizowanych oraz systemu predykcji warunków prowadzenia ścian.

Znaczenie dla przemysłu:
System monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej  (ang. Shield Support Monitoring System - SSMS) zostanie opracowany jako niezależny system do instalacji zarówno w nowych systemach ścianowych, jak i tych już stosowanych. Wdrożenie systemu monitoringu łącznie z opracowywanym systemem  prognozowania warunków prowadzenia wyrobisk ścianowych (ang. Longwall Mining Conditions Prediction System - LMCPS) przyczyni się do zwiększenia wydajności przodka ścianowego i poprawy bezpieczeństwa załogi. Powyższe powoduje, że wynikami projektu zainteresowani będą producenci węgla kamiennego w Polsce i zagranicą.

W projekcie bierze udział dwóch znaczących partnerów przemysłowych tj.  firma Becker Warkop Sp. z o.o. – producent urządzeń dla przemysłu górniczego oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – największy producent węgla koksującego w Unii Europejskiej. 

Innowacyjność projektu:
System monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej (SSMS) i system prognozowania warunków prowadzenia wyrobisk ścianowych (LMCPS) będą podstawowymi innowacyjnymi elementami w projekcie PRASS III. Obecnie nie znane są rozwiązania, które umożliwiają monitorowanie on-line parametrów eksploatacyjnych obudów zmechanizowanych w tak szerokim zakresie tj. geometrii, podporności obudowy i szerokości ścieżki przyczołowej wraz z możliwością wykorzystania danych monitoringu do przewidywania niekorzystnych zjawisk mogących zaistnieć we współpracy obudowy z górotworem. Rozwiązaniem dotychczas niestosowanym w istniejących systemach monitoringu kompleksów ścianowych jest czujnik pomiaru szerokości ścieżki przyczołowej. Z kolei prace związane z pomiarem geometrii sekcji wykorzystywane były dotychczas jedynie w celach badawczych. SSMS umożliwi monitorowanie i rejestrowanie parametrów eksploatacyjnych obudów w czasie rzeczywistym, co będzie podstawą do opracowania systemu prognozowania warunków prowadzenia ściany (LMCPS). LMCPS jest kolejnym innowacyjnym elementem planowanym do opracowania w ramach projektu. Zakłada się, że poprzez monitorowanie zachowania obudowy w połączeniu z danymi charakteryzującymi warunki geotechniczne będzie możliwe ostrzeganie, w czasie rzeczywistym,  o możliwości występowania utrudnień w utrzymaniu stropu wyrobiska, takich jak obwały lub zaciskanie sekcji. Ostrzeżenia te powinny umożliwić  załodze kopalni podjęcie działań zapobiegawczych, co z kolei może zmniejszyć czas przestoju ściany.

Takie rozwiązania nie są obecnie stosowane w warunkach górnictwa węgla kamiennego.

+ 48-32-259-2000