Edu2Work

Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy

Termin realizacji projektu:
V.2013 – IV.2015

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 24 66

Opis projektu:

Koncepcja projektu powstała w odpowiedzi na zdiagnozowany brak sieci powiązań pomiędzy instytucjami, szkolnictwem, organizacjami non-profit a administracją publiczną na pograniczu czesko-polskim. Działania w ramach projektu (analizy, badania, edukacja i aplikacja) przyczynią się do wzmocnienia powiązań pomiędzy tymi instytucjami.

Projekt wpisuje się w nurt badań identyfikujących problemy społeczno-gospodarcze z uwzględnieniem specyfiki regionu transgranicznego. W projekcie istotną rolę będą odgrywały działania intensyfikujące współpracę w obszarze transgranicznym w oparciu o innowacje społeczne. Podniesienie kompetencji zarówno administracji, jak i sektora edukacji i przedsiębiorczości przyczyni się do tworzenia transgranicznych łańcuchów wartości. Projekt identyfikuje problemy i potencjał społeczno-gospodarczego na obszarze powiatów Jeseniki i Bruntal oraz powiatów nyskiego i prudnickiego, a także przyczyni się do powołania wielopoziomowej sieci współpracy, której uczestnikami będą szkoły średnie, uczelnie wyższe, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, jednostki samorządowe oraz NGO‘sy. Jednym z elementów projektu jest organizacja spotkań warsztatowych po obu stronach granicy z udziałem interesariuszy. Uczestnikami warsztatów są również studenci i uczniowie wyższych klas szkół średnich. Aktywny udział w tych działaniach pozwoli im na zdobycie informacji odnośnie struktury społeczno-gospodarczej regionu transgranicznego oraz o aktualnych i przyszłych wyzwaniach na rynku pracy.

Przy realizacji poszczególnych etapów projektu, uwzględniając specyfikę regionu transgranicznego, zastosowano metody badawcze takie jak: badanie metodą Delphi, metody scenariuszowe, panele eksperckie, stosowane podczas seminariów eksperckich oraz warsztatów.

Przyjęta metodyka badawcza przyczynia się do zwiększenia kapitału społecznego i zniwelowania negatywnego postrzegania granicy w aspekcie zarówno administracyjnym, geograficznym i mentalnym. Pełny dostęp do rezultatów ww. badań będzie zapewniony poprzez platformę komunikacyjno-informacyjną projektu.

Istotnym rezultatem prac rozwojowych w ramach projektu będzie wieloletnia strategia rozwoju regionu, której integralną częścią będzie oferta edukacyjna. Rezultaty projektu będą przekładały się na mechanizmy i rozwiązania systemowe zapewniające skuteczne wdrożenie zintegrowanej polityki rozwojowej w obszarze transgranicznym.

Główny cel projektu Edu2Work

Celem projektu jest określenie przestrzennego zróżnicowania wybranych socjoekonomicznych problemów regionu transgranicznego, szczególnie w kontekście edukacji i rynku pracy. Istotnym rezultatem projektu wypracowanym w ramach dyskusji eksperckich i konsultacji będzie wieloletnia strategia rozwoju regionu ukierunkowana na zwiększenie atrakcyjności transgranicznego rynku pracy, której integralną częścią będzie oferta edukacyjna.

Szczegółowym celem projektu jest natomiast pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich i studentów co przełoży się w przysżłości na zwiększenie ich szans na rynku pracy. Rezultaty projektu, takie jak wirtualne scenariusze rozwoju, rekomendacje, zrealizowane pilotowe szkolenia przyczynią się do skutecznego programowania rozwojem obszaru przygranicznego. Opracowane w ramach projektu narzędzia będą kształtowały praktyczne umiejętności wykorzystania technologii ICT.  

Skład konsorcjum:

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu        –          Koordynator
Główny Instytut Górnictwa                       -           Partner  

 

+ 48-32-259-2000