SO RIS w PPO

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)
 
Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.
 
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Wartość dofinansowania z UE:  3 940 000,00 PLN
 
Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji" projekt systemowy zatytułowany: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", który prowadzony był w trzeciej edycji w latach 2011 - 2013, w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice.

Jednym z rezultatów projektu było powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, której zadaniem jest stworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. Istotnym elementem działania Sieci jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki. Stąd też jednym z przejawów aktywności Sieci jest realizacja obecnego projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa; Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice; konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej; oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Głównym celem projektu jest  rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach:

 • technologii dla ochrony środowiska - Główny Instytut Górnictwa;
 • ICT -  Park Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice;
 • technologii medycznych - konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej;
 • energetyki - Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy będą zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:

 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju i adaptacyjności przedsiębiorstw;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne  na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto Raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych;
 • benchmarking potencjału endogenicznego miast/gmin wskazujący m.in. możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, możliwości współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, czy jednostkami naukowymi w zakresie dostosowania do zachodzących w gospodarce zmian;
 • podręcznik dedykowany JST (wyniki benchmarkingu wraz z rekomendacjami dla wybranych miast/gmin) w zakresie zmian gospodarczych związanych z rozwojem protechnologicznym ze wskazaniem rekomendacji zarówno dla JST oraz przedsiębiorców związanych z ich dostosowaniem  zarówno do zmian jak trendów rozwojowych.
 • efekty wyżej wskazanych zadań będą przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego w postaci 6 rekomendacji Komitetu Sterującego Regionalną Strategią Innowacji.

 

 

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel. 32 259 24 66

e-mail: obserwatorium@gig.eu

www.obserwatorium.gig.eu

 

Obserwatorium Technologie dla Energetyki

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

tel. 32 205 00 92

e-mail: kontakt@euro-centrum.com.pl

www.euro-centrum.com.pl

 

Obserwatorium Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

tel. 32 335 85 29

e-mail: mateusz.gora@technopark.gliwice.pl

http://obserwatoriumict.pl

 

Obserwatorium Technologie dla Medycyny

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 339 31 20 tel. kom.: +48 668 426 494

obserwatorium@gapr.pl

http://gapr.pl

Partnerzy:

- Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.  Zbigniewa Religii

- Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu

 

Innobservator Sielsia

www.ris.slaskie.pl

+ 48-32-259-2000