AgroFolRecO

Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 / NCBR

Tytuł projektu:
Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia.

Nr projektu:
POIR.04.01.02-00-0093/16

Termin realizacji projektu:
01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jerzy Korol, prof. GIG
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Inżynierii Materiałowej
e-mail: jkorol@gig.eu
telefon: 32/259 26 44

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z metodami modelowania i optymalizacji; inżynierią materiałową - w tym recykling i wytwarzanie nowych materiałów polimerowych o unikalnych właściwościach i założonych parametrach; inżynierią środowiska – za pomocą analizy LCA zostanie określony wpływ folii na środowisko w całym cyklu życia. Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych parametrach. Podczas realizacji projektu będą prowadzone oceny środowiskowe techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i kosztowe LCC (Life Cycle Cost) pozwolą one wskazać, które rozwiązanie technologiczne charakteryzuje się największa eko-efektywnością, czyli takie które jest najbardziej korzystne z punktu widzenia środowiska i ekonomii.

Słowa kluczowe:
recykling,folie dla rolnictwa,ocena cyklu życia LCA,ekoefektywność

Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – Lider
EKOFOL BUGAJ SP. J. – Partner
ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o.o. – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 7 997 425,09 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 7 997 125,69 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 3 947 247,29 PLN
Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – 1 197 541,80 PLN (w tym dofinansowanie z UE 1 197 541,80 PLN)
EKOFOL BUGAJ SP. J.– 6 554 715,23 PLN (w tym dofinansowanie z UE 2 627 271,14 PLN)
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o.  – 244 868,66 PLN (w tym dofinansowanie z UE 122 434,35 PLN)
Wkład własny członków konsorcjum:
EKOFOL BUGAJ SP. J. – 3 927 743,49 PLN
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 122 434,31 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Informacje źródłowe na temat konkursu można znzleźć pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

+ 48-32-259-2000