Zrównoważone zarządzanie gospodarką odpadami

Badania własności fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i radiologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych

Bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odpadów energetycznych na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach górniczych

Rekultywacja składowisk odpadów oraz rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych

Wdrażanie systemów zagospodarowywania masowych strumieni przemysłowych odpadów pokonsumpcyjnych (zużyte opony, akumulatory, baterie, oleje i opakowania jednorazowe)

Wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pozwalających oddzielnie gromadzić odpady organiczne, odpady nadające się do odzysku surowców wtórnych (makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) oraz odpady nadające się do spalania

Badania (identyfikacja) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

nieaktualne dane

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000