GIG w Polskim Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

Sześć jednostek naukowych utworzyło Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Jedną z nich jest Główny Instytut Górnictwa.

Celem Konsorcjum jest współpraca i koordynacja badań dotyczących ochrony radiologicznej, a także kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, promujących wiedzę na ten temat. Tworzą je polskie jednostki naukowe i badawcze, takie jak: GIG, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. Jerzego Nofera.

Umowa została podpisana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 8 grudnia 2022r w obecności Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Łukasza Młynarkiewicza, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Cieszę się, że udało się zorganizować Konsorcjum działające w obszarach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, które to dziedziny, jak dobrze wiemy, są bardzo istotne dla całego społeczeństwa. W działaniach chcemy się opierać w maksymalnym stopniu na tym, co jesteśmy w stanie zrobić w kraju, z wykorzystaniem wiedzy naszych instytutów. Ważny jest też dalszy rozwój kompetencji tych jednostek. Współpraca, miedzy działającymi w dyskutowanej dziedzinie z instytutami, jest kluczowa dla budowy w naszym kraju dobrych systemów monitorowania środowiska oraz ochrony radiologicznej – powiedział wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Impulsem do podjęcia działań związanych ze stworzeniem Konsorcjum była strategia w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w tym roku przez Radę Ministrów. W dokumencie tym określono najważniejsze cele i kierunki działań, a także przedstawiono opis aktualnego stanu oraz zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jednym z czterech szczegółowych celów strategii jest zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

+ 48-32-259-2000