Journal of Sustainable Mining w Web of Science

Web of Science to jedna z najbardziej prestiżowych bibliograficzno-bibliometrycznych baz danych. Jest to baza interdyscyplinarna, w której jest rejestrowana zawartość ponad 18 tys. czasopism. Periodyki włączane do tej bazy muszą spełniać wiele rygorystycznych kryteriów, m.in. prezentować wysoką jakość merytoryczną artykułów; posiadać międzynarodowy skład rady naukowej, recenzentów i autorów; przestrzegać zasad etyki publikacyjnej i stosować niebudzącą żadnych zastrzeżeń procedurę recenzji; ukazywać się terminowo, a artykuły w nich zawarte powinny być cytowane.

Journal of Sustainable Mining spełnia wszystkie te kryteria, więc jego zawartość będzie widoczna w Web of Science. Jest to wymierna korzyść dla autorów publikujących na łamach Journal of Sustainable Mining – ich artykuły zwiększą bowiem swoją międzynarodową widoczność i będą wyżej oceniane w dorobku publikacyjnym.

Zapraszamy na stronę czasopisma: https://jsm.gig.eu

 
 

+ 48-32-259-2000