Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. inż. Andrzeja Lisowskiego

13 listopada 2013r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja jubileuszowa prof. dr hab. inż. Andrzeja Lisowskiego, który obchodzi 90-lecie urodzin.

Jest on niezwykle cenionym ekspertem z zakresu ekonomiki i zarządzania w górnictwie,  absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, a także wychowankiem profesora B. Krupińskiego. W kopalni „Centrum” gdzie na początku swojej drogi zawodowej pracował Pan Profesor,  doszedł do stanowiska kierownika robót górniczych.  

Życie zawodowe i naukowe prof. Lisowskiego jest  blisko związane z Głównym Instytutem Górnictwa (od 1953 roku) oraz Politechniką Śląską. Prace naukowo-badawcze  Pana Profesora stworzyły podstawy  nowoczesnego górnictwa w Polsce i podejmowały  zadania, w których problematyka  technicznej sprawności ruchu zakładu górniczego była ściśle związana z wymaganiami ekonomicznej efektywności  oraz dążeniem do przemysłowej   weryfikacji   proponowanych rozwiązań i ich praktycznego wdrożenia. To właśnie pod jego kierownictwem opracowany został w 1972 r. pierwszy w Polsce model systemowego zarządzania przemysłem węglowym.

Prof. Lisowski w znaczny sposób przyczynił się też do powstania Instytutu Organizacji i Ekonomiki Górnictwa na Politechnice Śląskiej. Posiada niezwykle bogaty dorobek naukowy. Jest autorem licznych publikacji,  kilkudziesięciu książek, wielu  umów wdrożeniowych oraz 45 patentów. Główny obszar tej działalności stanowiły: systemy eksploatacji pokładów węgla, technologie podsadzki hydraulicznej, projektowanie kopalń głębinowych, oraz ekonomika, organizacja i zarządzanie w podziemnej eksploatacji złóż w ścisłym powiązaniu z techniką i technologią  podziemnej eksploatacji złóż.

W ostatnich latach Profesor Lisowski skupiał się na aktualnych  problemach transformacji i dalszego funkcjonowania  górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Profesor prezentuje pogląd, że warunkiem rozwoju i  funkcjonowania zmodernizowanego górnictwa,  jest jego integracja kapitałowa z energetyką, koksochemią  i przetwórstwem  paliwowym.

 

+ 48-32-259-2000