Sukces pracownika GIG w programie LIDER

Pan dr inż. Krzysztof Samolej ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG został beneficjentem XIII edycji programu LIDER. Jego na projekt pt.: Wykorzystanie zeolitów syntetycznych do oczyszczania wód z radu i jego prekoncentracji na potrzeby medycyny nuklearnej, otrzymał finansowanie w wysokości 1,4 mln zł.

Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania zeolitów syntetycznych, wyprodukowanych z popiołów lotnych w procesie syntezy hydrotermalnej, do usuwania radu z wód złożowych towarzyszących wydobyciu węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu oraz rud metali. Oczyszczenie wód złożowych i poprzemysłowych przed odprowadzeniem ich do cieków powierzchniowych zapobiegnie pogarszaniu się ich jakości oraz skażeniom promieniotwórczym środowiska. Selektywne wydzielenie radu Ra-226 z wody na sorbencie spowoduje jego koncentrację, będącą wstępnym etapem procesu, prowadzącego do pozyskania tego radionuklidu do produkcji radiofarmaceutyków.

W programie LIDER NCBR przyznaje środki młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów badawczych. Wyniki prac stworzonych zespołów powinny mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Efekty realizacji programu pokazują, że LIDER cieszy się renomą i tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w globalny trend tworzenia nowatorskich, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych 

+ 48-32-259-2000