Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dla pani Natalii Howaniec

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 05.09.2022 roku nadany został tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, pani prof. dr hab. inż. Natalii Howaniec. Pani profesor Natalia Howaniec pełni funkcję Kierownika Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa i jest członkiem Rady Naukowej GIG.

Główne obszary Jej zainteresowań naukowych obejmują technologie zagospodarowania odpadów i paliw alternatywnych do celów produkcji energii w procesie zgazowania i współzgazowania do gazu bogatego w wodór, technologie wychwytywania, składowania i zagospodarowania ditlenku węgla, gospodarka wodorowa oraz badania parametrów struktury porowatej materiałów, w tym produktów pośrednich i odpadów z systemów termochemicznej konwersji paliw stałych w kontekście ich zagospodarowania.

Osiągnięcia naukowe prof. Natalii Howaniec mają znaczenie poznawcze i aplikacyjne w aspekcie rozwoju nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów węglowych, biomasy, odpadów komunalnych, osadów ściekowych i paliw niskiej jakości oraz rozwoju technologii współużytkowania odnawialnych źródeł energii, odpadów i kopalnych surowców energetycznych. Stanowią przyczynek do rozwoju rozwiązań umożliwiających efektywne zagospodarowanie rosnącej ilości uciążliwych odpadów, w tym poprzez zwiększenie stopnia i efektywności ich użytkowania w systemach produkcji energii, zastąpienie części paliwa kopalnego materiałami odpadowymi i odnawialnymi źródłami energii w wysokowydajnych i niskoemisyjnych systemach produkcji energii i wodoru oraz gospodarcze wykorzystanie produktów pośrednich i odpadów z systemów produkcji energii.

Pani profesor jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych obejmujących artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych, monografie i rozdziały w monografiach naukowych oraz recenzowane materiały konferencji międzynarodowych, z czego ponad 50 stanowią artykuły w czasopismach naukowych indeksowanych w Journal Citation Report.

Prof. Natalia Howaniec została ujęta na listach najlepszych naukowców na świecie wg Stanford University, USA (the World’s Top 2% Scientists) pod względem cytowalności ich prac naukowych w roku 2021 i w roku 2020 (odpowiednio za lata 2020 i 2019).

Brała udział w realizacji około 30 projektów międzynarodowych finansowanych w ramach konkursów międzynarodowych programów Horyzont2020, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 6. i 7. Programu Ramowego UE oraz w ramach konkursów krajowych. Jej dorobek naukowy obejmuje również współpracę z otoczeniem gospodarczym, w tym prace badawcze wykonywane na zlecenie dużych przedsiębiorstw krajowych i instytucji zagranicznych.

Została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za szczególne zasługi dla polskiej nauki i gospodarki i osiągnięcia w pracy naukowo badawczej. Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia nadany przez Ministra Energii. Jest również wielokrotną laureatką nagrody Dyrektora GIG za aktywność publikacyjną.

 

+ 48-32-259-2000