Współpraca Głównego Instytutu Górnictwa i ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

8 marca 2022 odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa i ENERGOPROJEKTU-KATOWICE SA w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.
Współpraca GIG i ENERGOPROJEKTU-KATOWICE SA dotyczy m.in. aktywności w obszarze identyfikacji oraz szacowania potencjału technicznego terenów pod inwestycje związane z instalacjami fotowoltaicznymi. Drugi ważny obszar współpracy stanowi szeroko pojęta Gospodarka Obiegu Zamkniętego, ze szczególnym naciskiem położonym na odzysk surowców krytycznych, niezbędnych dla rozwoju nowoczesnych technologii. Dotyczy to m.in. doboru technologii odzysku cennych surowców.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje istotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym mixie energetycznym do 23% do 2030 roku. Podstawą ma być wzrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki do poziomu ok. 5–7 GW. Spodziewać się można zatem wzrostu zainteresowania terenami pod inwestycje tego typu, a tereny poprzemysłowe wydają się być bardzo dobrym kierunkiem.

Główny Instytut Górnictwa posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania procesów inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych. Zakład Monitoringu Środowiska GIG od prawie 30 lat realizuje kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb i gruntów oraz odpadów. Badania wykonywane są w akredytowanych laboratoriach, w których już w 1997 roku wdrożono system zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. GIG posiada nowoczesne zaplecze badawczo-pomiarowe z unikatową na skalę kraju aparaturą oraz możliwość pozyskania funduszy na badania i rozwój w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA to jedna z największych w Europie firm projektowo-inżynierskich, niezależny Partner o globalnym zasięgu, wyznaczający trendy i standardy w zakresie doradztwa i usług inżynierskich. EPK to ponad 70 lat konsekwentnego rozwoju, popartego referencjami we wszystkich gałęziach przemysłu, a w sektorze energetyki - ugruntowana pozycja lidera. Swój rozwój rynkowy i operacyjny EPK opiera w 100% o rozwiązania zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju oraz wspiera Klientów w zaprojektowaniu i wykonaniu projektów transformacji, rozwijając projekty OZE. EPK dostarcza rozwiązania transformacyjne dla rynku ciepłownictwa, chłodnictwa zarówno dla systemów miejskich jak i przemysłowych. Wspiera Klientów w projektach związanych z elektrolizą i produkcją wodoru, rozbudową i modernizacją układów elektrycznych, dystrybucyjnych i przesyłowych, rozwija kompetencje projektowania instalacji nowych technologii energetycznych. Energetyka słoneczna w EPK to głównie kompleksowe usługi z zakresu projektowania wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Firma specjalizuje się w projektach wielkopowierzchniowych, w tym realizowanych na terenach zrekultywowanych, na terenach zamkniętych składowisk odpadów, jak i również na terenach pokopalnianych. 

 

+ 48-32-259-2000