Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt.: „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”

Zespół naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa pod kierownictwem profesora Władysława Konopko otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy   za opracowanie  pt.: „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”.

Ta obszerna monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich zatytułowany „Górnictwo  i Środowisko” jest poświęcony najważniejszym problemom związanym z realizowanymi procesami produkcyjnymi, podziemnym środowiskiem pracy oraz skutkami działalności górniczej na powierzchni.

Drugi tom poświęcony jest górniczym zagrożeniom naturalnym omówionym według jednolitej metodyki.  Obejmuje on takie zagadnienia  jak zagrożenie: gazowe, wybuchem pyłu węglowego, pożarami endogenicznymi, zagrożenie sejsmiczne, tąpaniami, wyrzutami gazów i skał, zagrożenie wodne, radiacyjne  oraz zagrożenia skojarzone.  Omówione zostały także zagadnienia  określania ryzyka  związanego z zagrożeniami naturalnymi oraz  kryteria zaniechania eksploatacji ze względu na poziom zagrożenia.  Prof. Władysław Konopko, pod którego redakcją książka ta ukazała się podkreśla, że  niezależnie od postępu w opracowywaniu nowych, udoskonalonych metod profilaktyki dla opanowania zagrożeń naturalnych i technicznych podstawowe znaczenie ma probezpieczne zachowanie załóg górniczych oraz dozoru wszystkich szczebli włącznie z kierownictwem ruchu zakładów górniczych, a systematyczne szkolenia, pełna świadomość przyczyn i stanu zagrożenia mogą zapewnić bezpieczne prowadzenie wszelkich robót górniczych, nawet w warunkach istniejących zagrożeń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

Wykorzystany materiał  pochodzi z różnych prac badawczych realizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa w ostatnich latach, jest oryginalny i nowatorski, a co najważniejsze blisko związany z praktyką  pracy górniczej.  W polskiej literaturze górniczej brak było  tego typu opracowań, które tak obszernie i wnikliwie przedstawiałyby aktualną problematykę bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. Dlatego monografia stanowi niezwykle cenne uzupełnienie wiedzy kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, studentów wyższych uczelni górniczych i wszystkich osób, które są tą tematyką zainteresowane.

+ 48-32-259-2000