Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. 
Detektor EDS (z ang. energy dispersive spectroscopy)  pozawala na identyfikację składu pierwiastkowego badanego materiału dla wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż bor. Większość pierwiastków jest wykrywana przy stężeniach rzędu 0,1%.
 

Zastosowanie: 
Analiza jonów amonu, siarczków, siarczynów, azotanów, azotynów i in. w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykorzystanie: 
Badania dla potrzeb monitoringu środowisko oraz przemysłu: paliwa-energetyka, hutnictwo, chemia, mineralnego (np. materiałów budownictwo), lekkiego (np. włókienniczego), spożywczego i innych. Potencjalni odbiorcy: górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, uzdrowiska, kąpieliska, wytwórnie wód mineralnych, elektrociepłownie, hutnictwo, wodociągi i kanalizacja, zakłady usług komunalnych, samorządy, przedsiębiorstwa usługowe i inni.
Kontakt: 
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków SC-2, CCTW Kierownik laboratorium dr Małgorzata Bebek mbebek@gig.eu 32 2592467
Zakład: 
Zakład Monitoringu Środowiska

+ 48-32-259-2000