Centrum Informacji Naukowej - NSI

Kierownik Zakładu

dr Magdalena Bemke-Świtilnik
e-mail: mbemke@gig.eu
telefon: 32 259 22 66

Biblioteka Naukowa GIG


Wydawnictwo GIG


Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych


Zakres działalności Centrum Informacji Naukowej:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie książek, czasopism, opisów patentowych, dokumentacji prac naukowo-badawczych, norm oraz udzielanie informacji dotyczących tych zbiorów;
 • tworzenie komputerowych katalogów książek, czasopism naukowych i naukowo-technicznych;
 • tworzenie bibliograficzno-abstraktowej bazy danych PROL-gig i opracowanie Przeglądu Dokumentacyjnego GIG;
 • udostępnianie informacji naukowej jednostkom organizacyjnym GIG;
 • koordynowanie dostępu dla pracowników GIG do zagranicznych pełnotekstowych   
  i bibliograficznych baz danych;
 • współudział w tworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi, w tym wymiana międzybiblioteczna i wypożyczenia międzybiblioteczne;
 • pełnienie funkcji Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej;
 • tworzenie zbioru norm niezbędnych w działalności GIG i nadzór nad aktualizacją;
 • udział w pracach Komitetów Technicznych, prowadzenie sekretariatów Komitetów Technicznych;
 • obsługa prac związanych z realizacją usług tłumaczeniowych i korekty językowej;
 • koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu w GIG i tworzenie Polityki Otwartego Dostępu;
 • monitorowanie dorobku publikacyjnego pracowników GIG w Rejestrze publikacji (INTRA-GIG);
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie danych bibliometrycznych na potrzeby oceny aktywności publikacyjnej pracowników GIG;
 • analiza bibliometryczna dorobku publikacyjnego pracowników GIG, w tym analiza cytowań;
 • rejestrowanie dorobku publikacyjnego GIG w Polskiej Bibliografii Naukowej na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych w Polsce;
 • prowadzenie kwartalnika Journal of Sustainable Mining;
 • wydawanie publikacji w pełnym cyklu wydawniczym (recenzja, redakcja merytoryczna, praca z autorem, korekty, adjustacja, skład, łamanie, opracowanie graficzne, przygotowanie pliku pdf dla drukarni);
 • inne prace wydawnicze (wydawnictwa okolicznościowe, raporty, sprawozdania);
 • zlecanie wykonania pieczątek, wizytówek i druków firmowych dla pracowników GIG.

+ 48-32-259-2000