Kompleksowa ocena środowiskowa - (gleba, woda, powietrze, hałas, drgania, radiacja, monitoring geochemiczny, geofizyczny i geotechniczny)

Kompleksowe badania jakości gleby i jakości ziemi zgodnie z obowiązującymi standardami

nieaktualne dane

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

Ocena chemizmu gleb i gruntów skażonych substancjami niebezpiecznymi dla podejmowania decyzji o sposobie ich użytkowania bądź rekultywacji

nieaktualne dane

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

Monitoring gleb i produktów rolno-spożywczych na terenach prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

Kompleksowy monitoring składowisk odpadów

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

dr Arkadiusz Bauerek

mgr Ryszard Bogucki

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

inż. Marcin Grądziel

nieaktualne dane

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

Monitoring fizykochemiczny i bakteriologiczny osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych oraz ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi

dr inż. Jan Bondaruk

nieaktualne dane

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

Badanie propagacji zanieczyszczeń w środowisku geologicznym metodami geofizycznymi

dr inż. Andrzej Kotyrba

dr inż. Łukasz Kortas

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

Monitoring własności fizykochemicznych, bakteriologicznych i radiologicznych wód powierzchniowych i podziemnych

dr hab. inż. Stanisław Chałupnik

dr hab. Bogusław Michalik

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

nieaktualne dane

Kontrola parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wód przeznaczonych do picia i na cele gospodarcze oraz wód w kąpieliskach

mgr inż. Krzysztof Korczak

Badania emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Pomiary stężeń radonu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, pomiary dawek promieniowania gamma

dr hab. Krystian Skubacz

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

dr hab. Bogusław Michalik

Badania skażeń promieniotwórczych środowiska naturalnego spowodowanych działalnością przemysłową

dr hab. inż. Stanisław Chałupnik

dr hab. Krystian Skubacz

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

Monitoring hałasu i drgań mechanicznych w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem źródeł komunikacyjnych

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

Monitorowanie i kontrola drgań od źródeł naturalnych i parasejsmicznych na zabudowę powierzchniową i budowle podziemne

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

nieaktualne dane

dr hab. inż. Adam Lurka

Monitorowanie zagrożeń powierzchni na terenach górniczych od płytko zalegających pustek i ocena efektywności ich likwidacji

dr inż. Andrzej Kotyrba

dr inż. Łukasz Kortas

Ocena geotechnicznych własności podłoża gruntowego z zastosowaniem metod geofizyki i geologii inżynierskiej do diagnostyki podłoża budowlanego (zabudowa powierzchniowa i budowle podziemne)

dr hab. inż. Andrzej Kowalski

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Kotyrba

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

Wykrywanie obiektów archeologicznych metodą radarową oraz diagnostyka ich stanu technicznego

dr inż. Andrzej Kotyrba

dr inż. Łukasz Kortas

Monitoring zagrożeń powstających na terenach likwidowanych kopalń

nieaktualne dane

nieaktualne dane

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

Raporty oddziaływania na środowisko inwestycji na różnych etapach ich realizacji

mgr inż. Krzysztof Korczak

mgr Andrzej Dawidowski

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

nieaktualne dane

mgr inż. Jerzy Świądrowski

nieaktualne dane

nieaktualne dane

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

dr inż. Krzysztof Gogola

+ 48-32-259-2000