Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer

ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ IM. MARII GOEPPERT MAYER

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Michał Bonczyk
e-mail: mbonczyk@gig.eu
telefon: 32 259 27 20

 

 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową radiometria.gig.eu

 
Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer, zajmuje się badaniami promieniotwórczości naturalnej oraz skażeniami promieniotwórczymi w środowisku pracy, domach mieszkalnych i środowisku naturalnym. Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Są w nim prowadzone prace badawcze i usługowe związane między innymi ze stężeniem izotopów promieniotwórczych, dawkami promieniowania jonizującego, badania radonu i aerozoli atmosferycznych. Centrum dysponuje unikatowym na polskim rynku sprzętem badawczym, między innymi do kalibracji i wzorcowania przyrządów mierzących wszystkie rodzaje promieniowania. Centrum prowadzi ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w ramach ogólnopolskiej sieci wczesnego wykrywania awarii obiektów jądrowych, nadzorowanej przez Państwową Agencję Atomistyki. Jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.
 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Realizując Art. 32c pkt 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2019 poz.1792 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat: 

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2020 roku przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach: na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, że pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla poszczególnych rodzajów działalności, na podstawie odczytów dawkomierzy środowiskowych, stwierdzono, że ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek. 

Niniejszym informuje się, że działalność prowadzona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. 

+ 48-32-259-2000