Ochrona powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesów technologicznych, spalania paliw, emitorów powierzchniowych

mgr inż. Jerzy Świądrowski

nieaktualne dane

nieaktualne dane

mgr inż. Mariusz Ćwięczek

dr inż. Krystian Kadlewicz

Pomiary skuteczności urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

nieaktualne dane

nieaktualne dane

mgr inż. Mariusz Ćwięczek

dr inż. Krystian Kadlewicz

Pomiary imisji zanieczyszczeń atmosferycznych

dr Krzysztof Kapusta

dr inż. Krystian Kadlewicz

Obliczanie wskaźników emisji CO2 z procesów energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych

nieaktualne dane

dr Krzysztof Kapusta

Badanie rozkładu ziarnowego aerozoli w powietrzu na stanowiskach pracy i w powietrzu atmosferycznym

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

+ 48-32-259-2000