Zakład Ochrony Wód

ZAKŁAD OCHRONY WÓD

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Paweł Zawartka
e-mail: pzawartka@gig.eu
telefon: 32 259 27 02

 

 

 

PRACOWNIA BILANSOWANIA I OCENY ZASOBÓW WODNYCH

Kierownik

dr inż. Ewa Janson
e-mail: ejanson@gig.eu
telefon: 32 259 22 46

 

 

 

PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH

Kierownik

dr Marcin Głodniok
e-mail: mglodniok@gig.eu
telefon: 32 259 26 97

 

 

 

PRACOWNIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I EKONOMIKI INWESTYCJI

Kierownik

dr inż. Mariusz Kruczek
e-mail: mkruczek@gig.eu
telefon: 32 259 22 07

 

 

 

PRACOWNIA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW

Kierownik

dr inż. Beata Kończak
e-mail: bkonczak@gig.eu
telefon: 32 259 26 28

 

 

Zakres działalności zakładu:

 • Wielopłaszczyznowe planowanie strategiczne
 • Programowanie i zarządzanie ochroną środowiska
 • Planowanie zlewniowe
 • Technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych
 • Inżynieria finansowa i planowanie inwestycji

Zakład Ochrony Wód oferuje jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji, zakładom przemysłowym oraz partnerom zagranicznym szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej, planowaniem i oceną efektywności zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na ich realizację. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji na różnym stopniu procesu inwestycyjnego, od programów i planów strategicznych, poprzez koncepcje, studia wykonalności po projekty techniczne wraz z wymaganymi dokumentami (operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania na środowisko itp.), przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz rozwiązań będących efektem z działalności badawczo - naukowej. Zapewniamy efektywną współpracę w programowaniu zrównoważonego rozwoju zarówno lokalnego jak i regionalnego. Gwarancją jakości prac wykonywanych przez Zakład są referencje związane z ich realizacją. Szczycimy się znaczącymi osiągnięciami w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji zarówno z funduszy lokalnych jak i zagranicznych oraz wdrożeniami nowych technologii.

 

 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód (m.in. operaty wodnoprawne)
 • Modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • Modelowanie zjawisk hydrochemicznych
 • Rozwiązania systemowe dla gospodarowania wodami deszczowymi
 • Programowanie gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym (Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa)
 • Modelowanie zjawisk hydrologicznych

 • Opracowania strategiczne i programowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, lokalne programy rewitalizacji)
 • Analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych z wykorzystaniem metod scenariuszowych oraz foresight
 • Analiza ryzyka środowiskowego
 • Programowanie gospodarki wodami deszczowymi w miastach i obszarach funkcjonalnych
 • Analizy środowiskowe dla potrzeb adaptacji miast do zmiany klimatu
 • Inwentaryzacja terenów historycznie zanieczyszczonych
 • Inwentaryzacja i waloryzacja miejskich zasobów błękitno-zielonej infrastruktury
 • Prognozowanie oddziaływania na środowisko projektów planów, programów, strategii
 • Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • Monitoring przyrodniczy terenów podlegających antropopresji, w tym skutkom działalności górniczej
 • Programowanie ochrony i rewitalizacji miejskich dolin rzecznych, w tym renaturyzacja rzek, zagospodarowanie stref nadrzecznych oraz ocena hydromorfologiczna
 • GIS w inżynierii środowiska i w zarządzaniu środowiskiem
 • Sporządzanie cyfrowych modeli i scenariuszy łączących aspekt środowiskowy i przestrzenny
 • Mobilne platformy pomiarowo-analityczne z wykorzystaniem dronów
 • Przestrzenne bazy danych dla środowiska

 • Wdrażanie ekoinnowacji oraz oceny ekoefektywności rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie materiałów aplikacyjnych z zakresu inżynierii miejskiej i środowiska (wnioski, studia wykonalności, biznes plany)
 • Analizy i oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji na potrzeby instytucji udzielających pożyczek i kredytów (m.in. analizy finansowe, CBA, MCA, DGC)
 • Opracowania programowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym związane między innymi ze strategiami rozwojowymi
 • Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych obejmująca opracowanie niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych i społecznych

 • Technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • Modelowanie systemów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych,
 • Technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym modelowanie biologicznych systemów oczyszczania ścieków, techniki membranowe
 • Optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • Ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i technologicznych w skali laboratoryjnej półtechnicznej,
 • Innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne
 • Intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków
 • Analizy techniczno-ekonomiczne rozwiązań w zakresie osadów ściekowych
 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

+ 48-32-259-2000