Osiągnięcia

 

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

  Jednym z głównych zleceniodawców Zakładu SW są jednostki reprezentujące polski przemysł wydobywczy i energetyczny. Główni kontrahenci w zakresie prac badawczo - rozwojowych:

  • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. – badania ilościowe i jakościowe zapasów węgla kamiennego na zwałach zlokalizowanych na terenie kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.,
  • TESTCHEM Sp. z o.o. – badanie automatycznych systemów do pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego (na zgodność z normą PN-G-04502:2014-11 oraz normami serii PN-ISO 13909) oraz biopaliwa stałego (na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14778:2011 i PN-EN 14780:2011),
  • Spółka zależna "CCI-Lubelia" z Ukrainy – wykonywanie analiz fizykochemicznych dla próbek węgla kamiennego Lubelskiego bloku nr 3 złoża lubelskiego Lwowsko-Wołyńskiego zagłębia węglowego Ukrainy,
  • Global Minerals Prospects Sp. z o.o. – badanie właściwości węgla i skał z otworów wiertniczych w rejonie SAWIN II”,
  • Nexano Minerals Sp. z o.o. – badania fizykochemiczne próbek węgla z otworu wiertniczego NMH-2,
  • Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. – badania fizykochemiczne węgla z otworu geologicznego Pawłów 3,
  • HALDEX S.A. - badania fizykochemiczne próbek węgla.
 2. Ważniejsze projekty:
  • Projekt międzynarodowy „Advanced Substitute Natural Gas for Coal with Internal Sequestration of CO2” (CO2freeSNG2.0) finansowany w ramach Funduszu Węgla i Stali. Projektrealizowany w latach 2013 – 2016 przez Konsorcjum, którego liderem jest Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen Nurnberg (Niemcy), a partnerami są GIG (Polska) oraz Air Liquide Forschung und Entwiclung GMBH (Niemcy), National Technical University of Athens (Grecja), Deutscher Verein Des Gas-und Wasserfaches, (Niemcy),
  • Projekt badawczy N520 074 31/3723 „Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w węglach o zróżnicowanej budowie petrograficznej i chemicznej”,

   

+ 48-32-259-2000