Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
tel. kom. +48 507 090 380

 

 

 

Kontakt w sprawie realizacji zleceń:

mgr Monika Berda
e-mail: mberda@gig.eu
telefon: 32 259 22 78

 

 

 

Zakres działalności zakładu:

Zakład działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 80, 10 01 82).

 • Zakład posiada:
  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2018-02 (numer akredytacji: AB 069);
 • Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, w ramach akredytacji, wykonuje:
  • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy PN-G-04502:2014-11.
  • Sprawdzanie automatycznych i mechanicznych próbobiorników węgla kamiennego.
  • Analizę techniczną, fizykochemiczną, elementarną.
  • Analizę techniczną: (Wexr, Wa, Wtr, Aa, Sta, Qsa, Qir).
  • Analizę fizykochemiczną: (Va, dra, Cfixed, HGI, Wmax, części palne, charakterystyczne temperatury topliwości popiołu).
  • Analizę elementarną: (Cta, Co, Hta, Na, Oda, WCO2, WC, SSO4a, Spa, Soa, SAa, SCa, Cla zawartości frakcji biodegradowalnej).
  • Analizę petrograficzną: (Ro, składu grup macerałów).
  • Analizę parametrów koksotwórczych: (RI, GK, SI, Pmax, wskaźniki dylatometryczne według Audibert-Arnu; wskaźniki stanu plastyczne według Gieselera-Hoehnego; stan plastyczny według Gieselera, wskaźniki plastometryczne według Sapożnikowa).
  • Analizę typu węgla.
  • Ocenę składu i właściwości popiołów z węgli.
  • Analizę popiołów i żużli z kotłów energetycznych.
 • Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:
  • Skład grup macerałów i substancji mineralnej z wyznaczeniem zawartości semifuzynitu.
  • Skład maceralny.
  • Skład mikrolitotypu, karbominerytu i minerytu.
  • Maksymalna refleksyjność witrynitu (wyznaczanie anizotropii).
  • Zawartość wilgoci całkowitej metodą destylacyjną.
  • Gęstość pozorna.
  • Prognoza wytrzymałości koksu metodą Schapiro.
  • Wydajność produktów wytlewania.
  • Analiza ziarnowa metodą przesiewania.
  • Analiza gęstościowa.
  • Zawartość wolnego tlenku wapnia.
  • Wskaźniki podatności transportowej.
  • Zawartość węgla błyszczącego.
  • Zawartość kamienia w węglu.
  • Analiza obciążnika magnetycznego.
  • Ciepło właściwe ciał stałych.
  • Wskaźnik samozapalności.
  • Kąt naturalnego zsypu.
  • Zawartość azotu metodą Kjeldahla.
  • Gęstość nasypowa.
  • Sprawdzanie sita laboratoryjnego.
 • Ponadto Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych oferuje:
  • Wykonywanie analiz dla próbek rozjemczych w sytuacjach spornych.
  • Organizację kompleksowych badań, w kooperacji z innymi laboratoriami w Głównym Instytucie Górnictwa.
  • Badania ilościowo – jakościowe zwałów paliw stałych.
  • Pobieranie próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych u producentów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych.
  • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych.
  • Walidację (sprawdzanie oraz wyznaczanie precyzji i dokładności) dla procedur pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych stosowanych w zakładach energetycznych.
  • Badanie automatycznych i mechanicznych systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw z ciągów nawęglania i transportów, według polskich i międzynarodowych norm.
  • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów.
  • Sprawdzanie nowo zabudowanych systemów próbobiorczych w celu wydania świadectwa dopuszczenia nowego urządzenia do eksploatacji.
  • Wyznaczanie błędu systematycznego którym obciążony jest system do automatycznego/mechanicznego pobierania próbek.
  • Dobór paliw dla użytkowników, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych, w oparciu o posiadaną bazę danych o jakości paliw stałych.
  • Opracowywanie, wdrażanie i weryfikację systemów zarządzania w obszarze poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych, dla celów handlu uprawnieniami do emisji CO2.
  • Analizy dla potrzeb rozliczeń emisji dwutlenku węgla.
  • Doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie wdrażania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.
  • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Wytwarzanie i dystrybucja próbek wzorcowych i kontrolnych (materiałów odniesienia).
  • Przeprowadzanie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dla węgla kamiennego, biopaliwa stałego oraz stałego paliwa wtórnego.
  • Opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad składowania węgla, wyznaczanie ilości węgla na zwale oraz ustalania jego dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Wdrażanie programu komputerowego do szacowania dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Szkolenia praktyczne na stanowiskach badawczych, dla pracowników laboratoriów i działów kontroli jakości.
  • Szkolenia w zakresie pobierania próbek do badań dla próbobiorców, służb obsługujących systemy poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych oraz dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania.
  • Szkolenia w zakresie doboru paliw do kotłów energetycznych, z uwzględnieniem wpływu czynników wynikających z jakości paliwa, na proces spalania.
  • Szkolenia w zakresie składowania węgla i inwentaryzacji zwałów.
  • Szkolenia w zakresie nowego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

 

+ 48-32-259-2000