Górnictwo - ekspertyzy

Górnictwo to niezwykle ważny sektor polskiej gospodarki, który przez najbliższe dekady będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Główny Instytut Górnictwa posiada duży potencjał badawczy, aparaturowy i kadrowy. Od początku istnienia GIG dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz nowych technologii. Bez wątpienia priorytetowym obszarem badań są dzisiaj dla Instytutu nowe technologie węglowe, których rozwój jest niezbędny dla zapewnienia przyszłości polskiego węgla jak i bezpieczeństwa energetycznego.

Wybierz kategorię

 

 

 

 • Ocena wstrząsogenności górotworu.
 • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (struktura górotworu, składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
 • Badania introskopowe otworów wiertniczych.
 • Ocena skłonności skał i górotworu do tąpań wraz z oceną zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych z wykorzystaniem kryteriów geologiczno-geomechanicznych.

Kalibracja torów pomiarowych aparatury sejsmologicznej, dobór parametrów do wyznaczania energii sejsmicznej w sieciach kopalnianych.

Prognozowanie wpływu wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i środowisko powierzchniowe wraz z oceną skutków drgań przy wykorzystaniu Górniczej Skali Intensywności drgań GSI-2012.

Ocena stanu zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpnięciem w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem kryteriów sejsmologicznych (metoda PPV, czasowe zmiany współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera ,czasowe zmiany indeksu energii EI).

Badanie i ocena skutków zmian warunków wodnych w górotworze i na powierzchni związanych z działalnością górniczą i likwidacją kopalń.

Tomografia pasywna -rekonstrukcja pola prędkości fal sejsmicznych na podstawie zarejestrowanych wstrząsów górotworu przez kopalniane sieci sejsmologiczne - dla oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ze strony warstw wstrząsogennych.

 

 • Badanie skłonności węgli do samozapalenia
  • zgodnie z normą PN-93/G-04558
  • metodą kalorymetryczną
 • Wyznaczenie warunków krytycznych samozapalenia węgla w pokładzie
 • Prognozowanie zagrożenia pożarowego w kopalniach wraz z oceną ryzyka
 • Opracowanie modelu emisji gazów z zagrzewającego się fragmentu złoża węgla
 • Monitorowanie stanu zagrożenia pożarowego w kopalniach w oparciu o precyzyjną analizę chromatograficzną prób gazowych wraz z bieżącą oceną zagrożenia
 • Monitorowanie procesu wygaszania pożaru i wychładzania zagrzanej masy węgla w zaizolowanych wyrobiskach w oparciu o precyzyjną analizę chromatograficzną prób gazowych
 • Wyznaczenie warunków bezpiecznego otwarcia i przewietrzenia wyrobisk zaizolowanych ze względu na zagrożenie pożarowe
 • Opracowanie zasad skutecznej prewencji pożarowej
  • wyznaczenie minimalnego ze względu na zagrożenie pożarowe postępu ściany
  • dobór gazu inertnego oraz wyznaczenie zasad prewencji opartej na podawaniu tego gazu
  • dobór środków ograniczających przepływ powietrza przez zroby
  • Opracowanie zasad prewencji opartej na wykorzystaniu inhibitorów procesu samozapalania
 • Wykonanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów
 • Badania nad samozapalaniem materiałów.
 • Określanie zasad wykrywania pożarów w tunelach.

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ  

Certyfikat akredytacji nr AB005.  
Usługi objęte zakresem akredytacji PCA - badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą bezpośrednią: 
• orientacyjną
• techniczną
 zgodnie z normami: PN-EN ISO 3744:2011 i PN-EN ISO 3746:2011.

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

Zakres usług:

>

 

 • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli;
 • Badania stanu termicznego rurociągów ciepłowniczych;
 • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla;
 • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego;
 • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.

Badania parametrów elektrycznych i metrologicznych urządzeń laserowych, badania nieniszczące materiałów, monitoring parametrów środowiska pracy

Zakres działalności Zakładu obejmuje całokształt zagadnień związanych z wydobyciem surowców. Wiodącym kierunkiem badań są nowe technologie dla górnictwa oraz problemy związane z zagrożeniami w środowisku podziemnym kopalń. Aktywność Zakładu nie ogranicza się do badań wyłącznie na potrzeby górnictwa, ale obejmuje również przemysł i inne gałęzie gospodarki, w szczególności tam gdzie specyfika środowiska lub produkcji wymaga badań w zakresie zagrożeń wybuchów i pożarów. Podstawą działalności badawczej zakładu jest podziemny poligon doświadczalny, zlokalizowany na dwóch poziomach Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Podziemna infrastruktura wyrobisk pozwala na badania nowych technologii, rozwiązań oraz prototypów maszyn i urządzeń do górnictwa podziemnego i przemysłu.

Zakres działalności Zakładu obejmuje całokształt zagadnień związanych z wydobyciem surowców. Wiodącym kierunkiem badań są nowe technologie dla górnictwa oraz problemy związane z zagrożeniami w środowisku podziemnym kopalń. W zakresie badań nad bezpieczeństwem przemysłowym, wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy chodniki doświadczalne pozwalają na rejestrację różnorodnych parametrów zjawisk fizycznych, wybuchów gazów, pyłów oraz pożarów, jak również kompleksowy monitoring powierzchniowy i wizualizację przebiegu doświadczeń.

 

 • Badanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tym: MW, zapalników, lontów, pobudzaczy i innych wyrobów zgodnie z normami europejskimi i polskimi.
 • Badanie i wydawanie ocen wyrobów oraz opinii technicznych dotyczących sprzętu strzałowego.
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Kontrole okresowe szczegółowe (atestacje) sprzętu strzałowego.
 • Sprawdzenie poprawności wykonywania kontroli okresowej szczegółowej sprzętu strzałowego przez zakład górniczy.

 

 • Skaning powierzchni terenu górniczego.
 • Skaning obiektów budowlanych.
 • Automatyczny monitoring ciągły wychyleń obiektów od pionu.
 • Automatyczny monitoring ciągły przemieszczeń i deformacji obiektów.

Pomiary parametrów kogeneracji, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w procesach przemysłowych

Prace badawczo-usługowe, w tym rozwojowe w zakresie wykorzystania paliw kopalnych i alternatywnych oraz innych materiałów (katalizatorów, sorbentów) do celów energetycznych i syntezy chemicznej:

 • Badania procesów termochemicznej konwersji paliw stałych do celów energetycznych i syntezy chemicznej, w tym procesów ciśnieniowego i bezciśnieniowego spalania, pirolizy i zgazowania: węgla (i odpadów węglowych), biomasy (rośliny energetyczne, odpady biomasy roślinnej z produkcji rolnej, leśnictwa, odpady z biomasy zwierzęcej, osady ściekowe, itp.) i odpadów przemysłowych oraz ich mieszanek.
 • Badania ukierunkowane na rozwój efektywnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku metod użytkowania paliw i zagospodarowania odpadów do produkcji energii elektrycznej i ciepła i/lub surowców do syntezy chemicznej (gaz syntezowy, wodór).
 • Badania kinetyki procesów spalania, pirolizy, zgazowania oraz współspalania, współpirolizy i współzgazowania z zastosowaniem analizatora termograwimetrycznego i szerokiego zakresu reagentów gazowych.
 • Badania reaktywności paliw w procesach termochemicznej konwersji.
 • Badania składu gazu z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych: spalania, pirolizy i zgazowania z zastosowaniem mikrochromatografu gazowego.
 • Badania wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych z zastosowaniem różnych sorbentów.
 • Badania zastosowania katalizatorów w procesach termochemicznej konwersji paliw stałych.
 • Badania wykorzystania pętli chemicznej w procesach spalania i zgazowania.
 • Badania możliwości energetycznego i środowiskowego wykorzystania właściwości nano-cząstek metali i tlenków metali, w tym zastosowania nano-tlenków żelaza w procesach produkcji i magazynowania wodoru.
 • Badania w zakresie wykorzystania gazowych produktów ubocznych z procesów przemysłowych.

 

 • Badania technologii wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych (brykiety, pelety, gaz procesowy ze zgazowania).
 • Badania technologii wytwarzania, modernizacji i konstrukcji kotłów.
 • Badania poprawy jakości paliw dla procesów wytwarzania ciepła w urządzeniach energetycznych.
 • Badania cieplne i bilansowe urządzeń energetycznych (kotły, wentylatory, pompy) i linii produkcyjnych w aspekcie efektywności energetycznej wytwarzania i użytkowania energii.

 

 • Badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie skał w warunkach in situ,
 • Badania zasięgu strefy spekań górotworu,
 • Badania skrawalności skał,
 • Określanie wskaźników jakości górotworu: RMR, RQD,
 • Ocena rekonsolidacji zrobów zawałowych,
 • Wyznaczanie wartości wytrzymałości zastępczej zrobów Rcg obl,

 

 • Badania stanu technicznego obudów: wyrobisk korytarzowych, eksploatacyjnych oraz szybów,
 • Badania stanu technicznego obudowy wyrobisk pionowych z zastosowaniem technik dostępu linowego,
 • Badania pracy obudowy wyrobisk korytarzowych w warunkach dołowych,
 • Badania pracy obudowy zmechanizowanej w warunkach dołowych,
 • Badania i analizy nad podwyższeniem parametrów podpornościowych obudowy odrzwiowej,
 • Bezzałogowa kontrola stanu technicznego obudów szybów oraz zbiorników podziemnych z zastosowaniem kamer wizyjnych,
 • Badanie przejawów ciśnienia górotworu w polach eksploatacji ścianowej,

Prace badawcze w zakresie budownictwa podziemnego (szyby, upadowe, sztolnie)

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (LPZP) należy do Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie. Laboratorium posiada akredytację jako laboratorium wzorcujące, nr AP 006 na wzorcowanie pyłomierzy:

 • Barbara 3A,
 • CIP-10,
 • aspiratory: SKC, AP 2000Ex.

Laboratorium posiada również akredytację jako laboratorium badawcze, nr AB 005 w zakresie:

 • pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy
 • pomiar stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku),
 • dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy,
 • pomiar stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku,
 • pomiar stężenia włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku.

Laboratorium prowadzą również badania:

 • odpylaczy współpracujących z systemem wentylacji odrębnej,
 • instalacji zraszających wewnętrznych i zewnętrznych zabudowanych na kombajnach pod względem skuteczności zwalczania iskier mechanicznych zdolnych zapalić metan oraz pod względem skuteczności zwalczania zapylenia.

Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego wyrobisk kamiennych, kamienno – węglowych oraz węglowych.

Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i doboru koniecznych zabezpieczeń składów materiałów wybuchowych, zbiorników węgla oraz innych miejsc szczególnego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Kompleksowy monitoring narażenia na działanie promieniowania jonizującego w przemyśle (górnictwie, energetyce), placówkach medycznych, itp.

 • Pomiary dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego:
  • Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ),
  • Promieniowanie alfa (α) i beta (β),
  • Promieniowanie neutronowe,
 • Pomiary energii potencjalnej alfa i stężenia energii potencjalnej alfa tzw. krótkożyciowych pochodnych radonu,
 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i mocy indywidualnego równoważnika dawki

 

 • stężenie radonu w powietrzu (m.in. w budynkach);
 • ekshalacja radonu z gleby.

 

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego prowadzona przez uprawnionego Inspektora Ochrony Radiologicznej

LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI Laboratorium prowadzi działalność badawczą i usługową dotyczącą szeroko rozumianej inżynierii mineralnej. Są to zagadnienia dotyczące badania charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów, powstających podczas ich wzbogacania i gospodarczego wykorzystania. Prowadzimy również prace o charakterze technologicznym, których celem jest opracowanie technicznych i technologicznych warunków realizacji wybranych operacji przeróbczych. Zdecydowana większość prac dotyczy procesów wzbogacania i utylizacji węgla kamiennego Wzbogacanie i utylizacja kopalin:

 • Technologie wzbogacania i odsiarczania węgli, ocena i prognoza własności technologicznych węgli, opracowywanie koncepcji projektów procesowych.
 • Dobór paliw węglowych dla ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
 • Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Technologie oczyszczania wód w osadnikach dołowych w podziemiach kopalń, zagospodarowanie osadów z osadników, likwidacja osadników powierzchniowych.
 • Ocena przydatności odpadów z zakładów przeróbki mechanicznej węgla do podsadzki hydraulicznej, budownictwa drogowego i hydrotechnicznego oraz do produkcji ceramiki budowlanej.
 • Ekonomiczna ocena inwestycji.
 • Badania odpadów powęglowych i elektrownianych pod kątem możliwości ich zagospodarowania.
 • Ocena właściwości reologicznych i transportowych hydromieszanin.
 • Badania rtęci w węglu / odpadach powęglowych.
 • Opracowanie charakterystyk zagrożeń bhp w zakładach przeróbki węgla i możliwości ich minimalizacji poprzez kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu.
 • Opracowanie procedur i norm w zakresie technologii i techniki przeróbki węgla.
 • Szkolenia w zakresie techniki pobierania próbek do badań, analiz i dla celów charakteryzowania pracy węzłów technologicznych.

Badania laboratoryjne:

 • Filtracja próżniowa.
 • Filtracja nadciśnieniowa.
 • Filtracja ciśnieniowa.
 • Flotacja.
 • Sedymentacja i klarowanie.
 • Kondycjonowanie zawiesin mineralnych i osadów ściekowych.

Badania w pełnej skali:

 • Badanie procesów rozdziału ciało stałe-ciecz w wirówce sedymentacyjno-filtracyjnej.
 • Badanie procesu rozdziału filtracji na prasie z płytami komorowymi i membranowymi.

Ponadto laboratorium posiada nowoczesną aparaturą badawczą:

 • Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką- HITACHI Model SU-3500N.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Obrotowy wiskozymetr wysokotemperaturowy Rheotornic II firmy ThetaIndustries Inc.
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy HT 16/16 – NABERTHERM.

Laboratorium wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych w obrębie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jako pierwszemu w Polsce laboratorium badań odpadów. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania. W Laboratorium Analiz Odpadów Stałych prowadzona jest działalność badawcza finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie odpadów stałych i paliw alternatywnych. Prowadzona jest również działalność naukowa w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 2000 analiz fizyko-chemicznych materiałów stałych spełniając wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, budowlanej, drogowej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. Laboratorium oferuje również badania odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych wraz z opinią o możliwości ich przekwalifikowania. Laboratorium wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

 • odpady:
  • paleniskowe;
  • wydobywcze; ;
  • przemysłowe;
  • komunalne;
 • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne, paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne), biopaliwa stałe.

Posiadamy również ogromne doświadczenie w pracy z innymi obiektami badań nieobjętymi jeszcze zakresem akredytacji tj: mieszanki biomasy z innymi paliwami stałymi, węgle brunatne, koksy, pyły atmosferyczne, sączki z zaaspirowanym pyłem z powietrza, artykuły i środki spożywcze, produkty zielarskie, próbki środowiskowe i inne. Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • zawartość wilgoci analitycznej, całkowitej i suchej masy;
 • zawartość popiołu i strat prażenia;
 • procentowa zawartość azotu, chloru, chlorków, rtęci, siarki, wodoru, węgla całkowitego, węgla organicznego i nieorganicznego;
 • ciepło spalania i wartość opałowa;
 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5;
 • zawartość pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn);
 • zawartość wolnego CaO;
 • pH wyciągu wodnego.

Badania nie objęte zakresem akredytacji PCA:

 • oznaczanie składu ziarnowego metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej;
 • gęstość rzeczywista, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, rozmywalność;
 • zawartość wilgoci destylacyjnej, fenoli, części lotnych, azotu amonowego, fosforu przyswajalnego, reaktywnego dwutlenku krzemu, siarczanów rozpuszczalnych w kwasie i wodzie;
 • zawartość stearyny, zawartość mikrosfer, powierzchnia właściwa;
 • zawartość fenoli, cyjanów ogólnych i związanych, fluorków, siarczków oraz pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl, a także metali ziem rzadkich;
 • badania odporności chemicznej materiałów stosowanych do produkcji mebli laboratoryjnych, kuchennych itp.;
 • inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta.

Badania i oceny zagrożenia gazowego dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni.

Badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni.

Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD-4 oraz "Jednostka Certyfikująca - Zespół Certyfikacji Wyrobów - Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" Mikołów" prowadzi kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii przeprowadza pełne, akredytowane badania typu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Badania urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem:

 • osłona ognioszczelna „Ex d”
 • iskrobezpieczeństwo „Ex i”
 • budowa wzmocniona „Ex e”
 • osłona gazowa z nadciśnieniem „Ex p”
 • zabezpieczenie za pomocą obudowy typu „Ex t”
 • budowa typu „n”
 • zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "Ex m"
 • osłona piaskowa „Ex q”
 • osłona olejowa „Ex o”
 • przerywacze płomienia
 • badanie stopnia ochrony IP
 • badanie właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów niemetalowych

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetriiposiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 005 według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AP1:2007+AC:2007

 

 • Kompleksowe badania rur z tworzyw sztucznych
 • Kompleksowe badania trudnopalności materiałów niemetalowych
 • Kompleksowe badania właściwości oraz ocenę walorów użytkowych tworzyw sztucznych, taśm przenośnikowych i innych wyrobów z materiałów niemetalowych
 • Opracowanie nowych materiałów polimerowych szczególnie o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych dla potrzeb górnictwa i innych dziedzin przemysłu
 • Wytwarzanie i badanie biomateriałów, membran polimerowych oraz kompozytów polimerowych o szczególnie dużej wytrzymałości mechanicznej
 • Rozwijanie technologii recyklingu tworzyw sztucznych

 

Pomiar stężenia nuklidów (izotopów) promieniotwórczych metodą spektrometrii promieniowania gamma, spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej (LSC) oraz spektrometrii alfa (U-238, U-235, Ra-226, Ra-228, Th-228, Rn-222 Pb-210, Po-210, K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Am-241, Co-60, Sr-90, H-3, total alfa, total beta i inne):

 • woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne i lecznicze i inne (+ szacowanie dawki orientacyjnej wynikającej ze spożycia wody);
 • surowce i materiały budowlane, odpady stosowane w budownictwie (+ wskaźniki aktywności f1 i f2);
 • próbki środowiskowe (powietrze, gleba, wody, odpady, osady i ścieki), odpady przemysłowe, wyroby metalowe i złom, produkty rolne, wyroby konsumpcyjne, obiekty i materiały biologiczne.

Posiadamy zatwierdzenie naszego Systemu Jakości wydane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń normowanych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Posiadamy akredytację PCA na wykonywane oznaczenia.

 

 • Identyfikacja skażeń promieniotwórczych w środowisku naturalnym oraz ocena związanego z nimi zagrożenia radiacyjnego,
 • Pomiary ekshalacji oraz stężenia radonu w glebie,
 • Pomiary stężenia radonu w budynkach,
 • Pomiary skażeń promieniotwórczych powietrza,
 • Pomiary dozymetryczne,
 • Pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 nm – 20 µm,
 • Monitoring zagrożenia radiacyjnego na terenie i wokół obiektów jądrowych,
 • Monitoring zagrożenia radiacyjnego na terenie i wokół składowisk odpadów promieniotwórczych

 

 

 • Laboratoryjne badania geomechanicznych właściwości surowców mineralnych i skał otaczających w różnych warunkach naprężeniowych i stanach wilgotności, z różnymi prędkościami odkształcenia i obciążania oraz badania wybranych parametrów technologicznych.
 • Badania odkształcalności skał w złożonym stanie naprężenia i badania procesu deformacji obciążanych skał w stanie pokrytycznym.
 • Badania in situ penetrometrem otworowym parametrów wytrzymałościowych skał w otworach wiertniczych wraz z klasyfikowaniem jakości stropów pokładów węgla i oceną szczelinowatości górotworu.
 • Badania metodą aerometryczną zasięgu strefy spękań górotworu otaczającego wyrobiska górnicze.
 • Badania i ocena stateczności gruzowiska zawałowego jako pułapu wyrobisk podziemnych.
 • Nieniszczące badania wytrzymałości masywu skalnego metodą odbojnościową.
 • Bank danych właściwości fizycznych i technologicznych skał GZW.
 • Ocena jakości górotworu na podstawie klasyfikacji geotechnicznych masywów skalnych.
 • Badania i ocena wpływu bardzo niskich i wysokich temperatur na zachowanie się skał pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.
 • Opracowanie dokumentacji geologicznej otworów wiertniczych dla celów rozpoznania kopaliny i uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji na jej wydobycie.
 • Geostatystyczna analiza parametrów geomechanicznych górotworu - opracowanie prognozy rozkładu wartości parametrów geomechanicznych wraz z oszacowaniem jej dokładności w obszarach planowanej eksploatacji.
 • Monitoring pracy obudowy podporowej i kotwowej

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość podkładek
 • Nośność
 • Odporność dynamiczna kotwi

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-15092:1999

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Maksymalna nośność odrzwi
 • Robocza nośność odrzwi
 • Całkowite zmniejszenie wysokości odrzwi
 • Stopień wykorzystania maksymalnej nośności odrzwi k4

Dokumenty odniesienia:

 • PN-92/G-15000/05 pkt. 2.5.2 A, 2.5.2 B, 2.6.2 A, 2.6.2 E, 2.6.2 L

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość na ciśnienie próbne
 • Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN ISO 4671:2008 pkt. 10
 • PN-EN ISO1402:2010 pkt. 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość na ciśnienie próbne
 • Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN ISO 4671:2008 pkt. 10
 • PN-EN ISO1402:2010 pkt. 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3

Rodzaj działalności:

 • Szczelność przy ciśnieniu
 • Ciśnienie otwarcia i zamknięcia zaworu
 • Odporność na ciśnienie
 • Odporność na impuls ciśnienia
 • Wytrzymałość zmęczeniowa
 • Przepustowość

Dokumenty odniesienia:

 • PN EN 1804-3+A1:2012 (załącznik normatywny A)

Rodzaj działalnośc

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość przy obciążeniu próbnym

Dokumenty odniesienia:

 • Procedura BL2/ZLGIG/PB-SP 01 edycja 1 z dnia 25.01.2010 r.

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość siatki
 • Wytrzymałość pręta na rozciąganie
 • Wytrzymałość zgrzeiny na ścinanie

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-15050:1996.

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Bicie promieniowe [mm]
 • Statyczny opór obracania
 • Dynamiczny opór obracania

Dokumenty odniesienia:

 • Procedura BL2/ZLGIG/PB-KR 01 edycja 1 z dnia 28.06.2012
 • PN-M-46606:2010

Rodzaj działalności:

 • Wymiary geometryczne
 • Metoda pomiaru bezpośredniego
 • Ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-32000:2011

Prace badawczo-usługowe, w tym rozwojowe w zakresie określania właściwości materiałów, w tym: charakterystyka struktury porowatej materiałów stałych, badania fizysorpcji i chemisorpcji, badania termograwimetryczne, badania przemian fazowych oraz badania spektrometryczne:

 • Wyznaczanie powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych w zakresie od ultramikroporów do makroporów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 • Wyznaczanie chłonności sorpcyjnej materiałów stałych względem różnych gazów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 • Badania temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji z zastosowaniem analizatora TPR/TPO/TPD sprzężonego z analizatorem sorpcji par i gazów i spektrometrem masowym, w tym badania właściwości sorbentów i katalizatorów.
 • Badania przemian fazowych materiałów z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego.
 • Badania termograwimetryczne materiałów w warunkach bezciśnieniowych i pod ciśnieniem z zastosowaniem analizatorów termograwimetrycznych.
 • Badania spektrometryczne - pomiary widm w wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej (NIR), środkowej (Mid-IR) i dalekiej (Far-IR) dla próbek w postaci stałej, ciekłej i gazowej.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie perspektywicznych technologii chemicznego przetwórstwa węgla, biomasy i odpadów, a w szczególności:

 • Procesu podziemnego zgazowania węgla - ciśnieniowego oraz bezciśnieniowego, ukierunkowanych na uzyskiwanie gazów syntezowych o wysokiej zawartości wodoru oraz gazów do zastosowań energetycznych.
 • Ciśnieniowego zgazowania paliw stałych w warunkach powierzchniowych.
 • Procesu bezpośredniego upłynniania węgla ukierunkowanego na wytwarzanie paliw płynnych oraz surowców chemicznych.
 • Wytwarzania paliw płynnych i surowców chemicznych z biomasy i materiałów odpadowych metodą hydrotermiczną.
 • Procesów uwodornienia i uszlachetniania substancji węglopochodnych.
 • Wykorzystania gazów z procesów zgazowania do celów energetycznych.
 • Wytwarzania i magazynowania wodoru do celów energetycznych i na potrzeby prowadzenia syntez chemicznych.
 • Wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie aspektów techniczno - ekonomicznych oraz środowiskowych technologii chemicznego przetwórstwa węgla oraz metod wytwarzania i magazynowania wodoru.
 • Studia wykonalności i projekty procesowe technologii zgazowania i upłynniania węgla oraz oczyszczania gazów procesowych.

 

 • Diagnoza organizacyjnych, kompetencyjnych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa w środowisku pracy - szczególnie w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka (własne narzędzia badawcze zweryfikowane w ramach projektu PBS).
 • Diagnoza stanu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (własne narzędzia badawcze - zweryfikowane w górnictwie węgla i miedzi).
 • Doskonalenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem własnej metody, której skuteczność potwierdzona została w przedsiębiorstwie górniczym.
 • Identyfikacja ryzykownych zachowań pracowników i ich przyczyn.
 • Określenie czynników (cech/zmiennych) istotnych dla psychoakustycznego i subiektywnego odbioru uciążliwości hałasu - zgodnie z opracowana metodyką badań subiektywnej oceny dokuczliwości hałasu.
 • Badania niedopasowań strukturalnych na rynkach pracy.
 • Badania wpływu zmiany demograficznej na rynki pracy.
 • Badania zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w przedsiębiorstwie.
 • Zastosowanie metody zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie.

 

 • Diagnoza organizacyjnych, kompetencyjnych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa w środowisku pracy - szczególnie w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka (własne narzędzia badawcze zweryfikowane w ramach projektu PBS).
 • Diagnoza stanu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (własne narzędzia badawcze - zweryfikowane w górnictwie węgla i miedzi).
 • Doskonalenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem własnej metody, której skuteczność potwierdzona została w przedsiębiorstwie górniczym.
 • Identyfikacja ryzykownych zachowań pracowników i ich przyczyn.

Modelowanie numeryczne zjawisk zachodzących w górotworze z wykorzystaniem programów: FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase2, RS3, PFC3D

 

 • Projektowanie eksploatacji złoża system ścianowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża systemu komorowo-filarowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża system chodnikowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża systemami specjalnymi,

Badanie i dobór rodzajów podsadzki i materiałów podsadzkowych dla różnych warunków górniczo-technicznych

 

 • Opracowanie innowacyjnych technologii eksploatacji złoża,
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań budownictwa podziemnego,
 • Opracowanie innowacyjnych materiałów dla górnictwa,

 

 • Urządzenie do badania skrawalności skał, zwłaszcza węglowych,
 • Zestaw pull-off - pomiar wytrzymałości na odrywanie,
 • Zestaw CAPO-TEST - do badań wytrzymałości betonu na ściskanie metodą pull-out,
 • Wiertnica rdzeniowa - pobieranie próbek rdzeniowych do niszczących badań wytrzymałościowych,
 • Betonoskop ultradźwiękowy - określanie wytrzymałości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej,
 • Młotek Schmidta - ocena wytrzymałości betonu na podstawie wartości liczby odbicia,
 • Georadar - ocena grubości obudów w szybach , lokalizacja pustek i pęknięć w obudowie i górotworze,
 • Dalmierz laserowy - pomiar geometrii wyrobisk z opcją skanowania 2D,
 • Grubościomierz ultradźwiękowy - pomiar grubości elementów stalowych,
 • Penetrometr hydrauliczny - pomiar wytrzymałości na ściskanie skał w warunkach in situ,
 • Kamera endoskopowa - pomiar zasięgu strefy spekań górotworu,
 • System monitoringu konwergencji wyrobisk korytarzowych - pomiar konwergencji wyrobisk korytarzowych i obciążenia obudowy,
 • Kotew oprzyrządowana z czytnikiem - pomiar obciążenia obudowy kotwowej,
 • Wyrywarka do kotwi wklejanych - pomiar nośności kotwi wklejanych w warunkach in situ,
 • Zestaw kamer do wizualnej kontroli obudowy szybowej
 • Oprogramowanie specjalistyczne: ANSYS, COSMOS/M, Solid Works, FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase2, RS3, PFC3D, Auto-CAD, Delphi, Statistica

Zakład oceny jakości paliw działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 z wyłączeniem 10 01 09). Zakład posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007+AC:2007 (numer akredytacji: AB 069);
 • Certyfikat Zatwierdzenia wystawiony przez Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, zaświadczający, że System Zarządzania Jakością Zakładu jest zgodny z normą ISO 9001:2008 (numer Certyfikatu Zatwierdzenia: GDK0003151/Q).

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie

 • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy
 • PN-G-04502:2014-11u producentów i odbiorców, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069) lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych;
 • Opróbowanie składowisk u producentów i odbiorców paliw stałych (biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych lub odpadów paleniskowych);
 • Opróbowanie transportów całopociągowych i samochodowych u producentów i odbiorców paliw stałych, przy załadunku lub rozładunku;
 • Badania ilościowe zwałów paliw stałych (obmiar geodezyjny, wyznaczanie ciężaru objętościowego i/lub nasypowego);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego przez automatyczne próbobiorniki według obowiązującej normy technicznej PN-G-04502:2014-11, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek paliw stałych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, biopaliwa stałego i stałego paliwa wtórnego) przez automatyczne próbobiorniki według obowiązujących norm technicznych PN i ISO;
 • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów".

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Ocena jakości paliw stałych pod kątem możliwości wykorzystania ich w różnych procesach technologicznych;
 • Dokonywanie, w oparciu o posiadaną bazę danych w Banku Informacji, doboru węgla dla użytkowników z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych;
 • Prowadzenie badań prognostycznych nad jakością węgla surowego w dostosowaniu do programów wydobycia kopalń.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Konsulting w zakresie wprowadzania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych;
 • Opracowywanie i doradztwo przy wdrażaniu procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Walidacja (sprawdzanie i wyznaczanie precyzji) dla procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych, stosowanych w zakładach energetycznych;
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;
 • Szacowanie ubytków w trakcie transportu i składowania

Rodzaj działalności:
 • Średnica drutu - metoda pomiaru bezpośredniego
 • Rzeczywista siły zrywająca (0 - 100 kN) - metoda obciążania siłą
 • Odporność na deformację plastyczną (ø 1 - 3,5 mm) - metoda jednokierunkowego skręcania
 • Odporność na odkształcenia plastyczne (ø 0,7 - 4 mm) - próba przeginania dwukierunkowego

Dokumenty odniesienia:

 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.2.2
 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.2.3
 • PN-ISO 7800:1996
 • PN-ISO 7801:1996

Zakres opracowań:

 • bezpieczeństwo przeciwwybuchowe urządzeń elektrycznych, nieelektrycznych, komponentów i instalacji;
 • systemy ochronne;
 • eksplozymetria oraz metanometria;
 • ocena warsztatów remontowych;

Rodzaj działalności:
 • Średnica liny (0 -300mm) - metoda pomiaru bezpośredniego
 • Rzeczywista siły zrywająca (0 - 5000 kN) - metoda obciążania siłą
 • Wydłużenie (0-2000mm) - metoda pomiaru bezpośredniego

Dokumenty odniesienia:

 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.1
 • PN-ISO 3108:1996
 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.4.2

Rodzaj działalności:
 • Obciążenie rozrywające (0-5000 kN) - metoda obciążania siłą
 • Wydłużenie (0-2000 mm) - metoda pomiaru bezpośredniego

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-46701:1997/Az1:2001 pkt. 3.4.6

Rodzaj działalności:
 • Obciążenie rozrywające (0-5000 kN) - metoda obciążania siłą
 • Wydłużenie (0-2000 mm) - metoda pomiaru bezpośredniego
 • Obciążenie odkształcające trwale i obciążenie niszczące (0 -5000 kN) - metoda obciążania siła
 • Siła rozciągająca - (0 - 5000 kN) - próba wyślizgu
 • Wymiary i materiał osprzętu ( 0 - 2000 mm) - metoda pomiaru bezpośredniego, kontrola dokumentacji materiałowej
 • Właściwości elektryczne połączeń prądowych (0 - 1000 mΩ, 0-200 °C) - próby cyklicznym nagrzewaniem

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-46701:1997/Az1:2001 pkt. 3.4.6
 • DIN 22252:2001 pkt. 6.4.2; 6.4.2.2
 • PN-G-46705:1997 pkt. 3.7.6
 • PN-G-46701:1997/Az1:2001 pkt. 3.4.6
 • DIN 22252:2001 pkt. 6.4.2.3
 • PN-EN 61284 pkt. 11.5.1, 11.6.1, 11.6.2.1, 11.6.2.2, 11.7
 • PN-EN 61284 pkt. 11.3.1, 11.3.2, 11.5.2, 11.5.3
 • PN-EN 61824 pkt. 11.4.2, 11.4.3
 • PN-EN 61284:2002 p.8
 • PN-EN 61284:2002 p.13

Rodzaj działalności:
 • Trwałość zmęczeniowa (20 - 1000 kN) - próba zmęczeniowa

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-46705:1997 pkt. 3.7.75

 • odpady wydobywcze - powęglowe – zapobieganie i zwalczanie pożarów zwałowisk odpadów powęglowych, badanie skłonności odpadów powęglowych do samozapłonu, technologie przetwarzania odpadów powęglowych;
 • odpady przemysłowe i komunalne: technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: koncepcje i projekty zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie koncepcji oczyszczania wód z zawiesin mineralnych;
 • ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji;
 • badanie materiałów zasypowych do likwidacji szybów kopalnianych;
 • badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów;
 • badania materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych;
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami.

 

W Zakładzie Monitoringu Środowiska wykonywane są opracowania środowiskowe dla przemysłu, górnictwa, służb ochrony środowiska, jednostek samorządowych, szerokiego rynku MŚP, w tym:

 • raporty ocen oddziaływania na środowisko wraz z udziałem w postępowaniu administracyjnym celem uzyskania decyzji środowiskowej;
 • raporty początkowe;
 • przeglądy środowiskowe;
 • pozwolenia zintegrowane;
 • ekspertyzy, oceny oraz opinie z zakresu ochrony i możliwości bezpiecznego dla środowiska wykorzystania odpadów na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach górniczych i odzyskiwanych surowców;
 • opinie środowiskowe dotyczące spoiw oraz preparatów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w obszarze dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B";
 • badania (identyfikacja) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, kwalifikowanie do kodów odpowiadających odpadom niebezpiecznym bądź nie należącym do niebezpiecznych;
 • analizy fizyko-chemiczne materiałów, w tym odpadów wykorzystywanych jako dodatek do paliw, paliwa alternatywne, zastępcze, odnawialne;
 • kompleksowy monitoring składowisk odpadów w pełnym zakresie wynikającym z faz ich funkcjonowania – przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej;
 • kompleksowe badania jakości gleby i jakości ziemi zgodnie z obowiązującymi standardami wraz z oceną ich chemizmu oraz analizą ryzyka zdrowotnego dla podejmowania decyzji o sposobie ich użytkowania bądź rekultywacji;
 • monitoring stanu środowiska zdegradowanych terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) - „stan zerowy” - do podejmowania decyzji o rekultywacji bądź dalszym użytkowaniu;
 • badania oceny agresywności korozyjnej wody wobec betonu i stali oraz badania migracjii inne.

 

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych bada skład ziarnowy metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej.

 

W Zakładzie Monitoringu Środowiska wykonywane są opracowania środowiskowe m.in. dla górnictwa, w tym opinie środowiskowe dotyczące spoiw oraz preparatów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w obszarze dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B". Prowadzimy prace o charakterze technologicznym, których celem jest określenie oraz optymalizacja, technicznych i technologicznych warunków waloryzacji i pozyskiwania produktów handlowych z kopalin i odpadów.

 

W Laboratorum Przeróbki Kopalin i Zagospodarowania Odpadów opracowujemy i konsultujemy:
 • Koncepcje technologii wzbogacania surowców mineralnych
 • Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Instrukcje prowadzenia składowisk odpadów
 • Wnioski o pozwolenia/zezwolenia wynikające z ustawy "o odpadach" i ustawy "prawo ochrony środowiska"
 • Raporty oddziaływania na środowisko obiektów zagospodarowania odpadów
 • Technologie oczyszczania wód z zawiesin mineralnych
 • Ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji
 • Narzędzia i instrumenty wspomagające zarządzanie gospodarką odpadami

 

Zakład Monitoringu Środowiska wykonuje opracowania, przykładowo w zakresie:
 • odpady wydobywcze - powęglowe – zapobieganie i zwalczanie pożarów zwałowisk odpadów powęglowych, badanie skłonności odpadów powęglowych do samozapłonu, technologie przetwarzania odpadów powęglowych;
 • odpady przemysłowe i komunalne: technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: koncepcje i projekty zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie koncepcji oczyszczania wód z zawiesin mineralnych;
 • ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji;
 • badanie materiałów zasypowych do likwidacji szybów kopalnianych;
 • badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów;
 • badania materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych;
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i techniczna oraz nowoczesna aparatura naukowo-badawcza zapewniają wysoką jakość i wiarygodność prowadzonych badań.

 

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na:
 • pobieraniu próbek środowiskowych: gleb i gruntów, wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych, powietrza, gazów składowiskowych, ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe), odpadów, osadów ściekowych oraz dennych;
 • badaniu przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych;
 • badaniu stateczności skarp.

Pobieranie i transport próbek prowadzony jest na terenie całej Polski. Zespół doświadczonych pracowników pobierających próbki, wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje wysoką jakość usług realizowanych w każdych warunkach terenowych.

 

Laboratorum Analiz Odpadów Stałych wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych w wyrobach budowlanych, kruszywach itp.

 

Laboratorum Analiz Wód i Ścieków wykonuje ocenę agresywności korozyjnej wody względem betonu i stali zgodnie z obowiązującymi normami (rozporządzeniami).

 

Pobieranie próbek i analizy fizykochemiczne.

 

Laboratorum Przeróbki Kopalin i Zagospodarowania Odpadów prowadzi działalność badawczą i usługową dotyczącą szeroko rozumianej inżynierii mineralnej. Wykonujemy następujące badania laboratoryjne, dotyczące charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów:
 • Analizy gęstościowe (densymetryczne) węgli kamiennych w pełnym zakresie uziarnienia
 • Badania fizyko - mechaniczne (czas wiązania, gęstość objętościowa, rozlewność, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, współczynnik rozmiękania) materiałów wiążących
 • Badania technologiczne popiołów i żużli z elektroenergetyki pod kątem odzysku surowców
 • Oceny składu morfologicznego odpadów komunalnych
 • Badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów

 

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wraz z Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wykonuje badanie migracji substancji chemicznych (określenie wpływu materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia) zgodnie z obowiązującymi normami (rozporządzeniami).

 

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wraz z Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wykonuje badania soli spożywczych, drogowych i kąpielowych zgodnie z obowiązującymi normami (rozporządzeniami).

 

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wykonuje badania fizyko-chemiczne oraz wstępną ocenę wody zarobowej do betonu zgodnie z obowiązującymi normami (rozporządzeniami).

 

Laboratorum Analiz Odpadów Stałych wykonuje badania w zakresie:
 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5;
 • zawartość pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl;
 • zawartość metali ziem rzadkich: skandu Sc, itru Y, lantanu La, ceru Ce, prazeodymu Pr, neodymu Nd, samaru Sm, europu Eu, gadolinu Gd, terbu Tb, dysprozu Dy, holmu Ho, erbu Er, tulu Tm, iterbu Yb, lutetu Lu.

 

Laboratorum Analiz Odpadów Stałych wykonuje badania w zakresie:
 • zawartość pierwiastków śladowych: arsenu As, baru Ba, kadmu Cd, kobaltu Co, chromu Cr, miedzi Cu, rtęci Hg, manganu Mn, molibdenu Mo, niklu Ni, ołowiu Pb, antymonu Sb, selenu Se, cyny Sn, cynku Zn, itp.

 

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na badaniu przepływu ścieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych.

 

 

 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko i raporty OOS,
 • inwentaryzacje, waloryzacje i ekspertyzy przyrodnicze
 • screening środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

 

 

 • technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)
 • pobieranie próbek i analiza (badania fizykochemiczne)

 

 

 • technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód
 • modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • modelowanie zjawisk hydrochemicznych
 • pobieranie próbek i analiza (badania fizykochemiczne)

 

 

+ 48-32-259-2000