Aparatura

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Przepuszczalno-ściomierz PDPK

Badania dla potrzeb monitoringu środowiska, przemysłu wydobywczego,  chemia, budownictwo, w tym budownictwo górnictwogo, górnictwa geologii i wiertnictwa, itp. 

Potencjalni odbiorcy: górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, surowców skalnych, producenci betonu i kruszyw budownictwo torkretów, przedsiębiorstwa wiertnicze.

Daje możliwość precyzyjnego pomiaru przepuszczalności skał (próbek rdzeniowych) w trzech płaszczyznach (w układzie XYZ) oraz profilowania przepuszczalności rdzenia wiertniczego bez jego naruszenia. Można prowadzić badania przepuszczalności różnych materiałów i spoiw budownictwo oraz torkretów i innych materiałów stałych po ich przygotowaniu.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr hab. Przemysław Bukowski
e-mail: pbukowski@gig.eu
telefon: 32 259 23 39

mgr Iwona Augustyniak
e-mail: iaugustyniak@gig.eu
telefon: 32 259 24 02
2 Porozymetr helowy (ASAP 2020 i AccuPyc II 1340

Badania dla potrzeb monitoringu środowisko, przemysłu wydobywczego (górnictwo), paliwa-energetyka, hutnictwo, chemia, mineralnego, lekkiego, spożywczy. 

Potencjalni odbiorcy: górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, hutnictwo, elektrociepłownie, energetyka, hutnictwo żelaza, hutnictwo metali nieżelaznych, zakłady przetwórstwa  chemia,  cementownie, hutnictwo szkła, producenci betonu i kruszyw budownictwo.

ASAP 2020 - pomiar obszaru powierzchniowego i porowatości wszelkiego rodzaju substancji o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowatości, jak: węgiel, węgle aktywne, sadza, popioły, materiały ceramiczne, katalizatory i ich nośniki, metale, gleby, skały, membrany, zeolity i wiele innych.
AccuPyc 1340 – umożliwia oznaczanie gęstości bezwzględnej ciał stałych litych, porowatych oraz proszków, także porowatości otwartej.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr hab. Przemysław Bukowski
e-mail: pbukowski@gig.eu
telefon: 32 259 23 39

dr inż. Katarzyna Niedbalska
e-mail: kniedbalska@gig.eu
telefon: 32 259 23 17
3

Analizator gazowy
ECOPROBE 5.0

Firmy RS Dynamics

Badania dla potrzeb monitoringu  środowiska, przemysłu wydobywczego, budownictwa, wiertnictwa.

Potencjalni odbiorcy: górnictwo węgla kamiennego, przedsiębiorstwa wiertnicze, budownictwo na terenach pogórniczych.

-Wykrywanie, oznaczanie i monitorowanie zanieczyszczenia węglowodorami i innymi organicznymi zanieczyszczeniami gleby i / lub wód gruntowych przed wyciekami m in gazów, paliwa i substancji nieorganicznych.

-Szybkie i wygodne monitorowanie UST i przewodów rurowych pod kątem wycieków

-Składowiska odpadów przemysłowych, pogórniczych i pomiary odpadów rolniczych

-Monitorowanie migracji gazowych zanieczyszczeń

-Monitorowanie procesów biologicznego remediacji in-situ

-Wykrywanie i monitorowanie wycieku metanu nad zamkniętymi kopalniami węgla kamiennego

-Wykrywanie i monitorowanie toksyn gazowych w zakładach przemysłowych i rolnictwie

-Wykrywanie i monitorowanie szczelności otworów wiertniczych w szczególności gazowych

-Wykrywanie i monitorowanie szczelności magazynów gazowych i gazociągów

-Wykrywanie i monitorowanie zanieczyszczających ścieków z różnych uszczelnień kształtek w przemyśle chemicznym / petrochemicznym.

-Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza 

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr inż. Jarosław Chećko
e-mail: jchecko@gig.eu
telefon: 32 259 23 72

mgr inż. Tomasz Urych
e-mail: turych@gig.eu
telefon: 32 259 27 84
4

Sieć sejsmologiczna
GeoSIG

Badania dla potrzeb monitoringu środowiska, budownictwa i górnictwa.

Aparatura wchodząca w skład Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. Składa się z 10 stanowisk pomiarowych firmy GeoSIG, wyposażonych w 5-sekundowe czujniki do pomiaru prędkości drgań, a także akcelerometryczne stanowiska powierzchniowe i otworowe (10 stacji). Aparatura umożliwia tworzenie katalogów wstrząsów indukowanych działalnością górniczą, ich analizę oraz wyznaczanie podstawowych parametrów sejsmologicznych. Jest częścią systemu obserwacji płyty europejskiej EPOS.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke
e-mail: gmutke@gig.eu
telefon: 32 259 21 89
5

Sieć sejsmologiczna
SOS

Badania dla potrzeb monitoringu środowiska i górnictwa. Aparatura wchodząca w skład Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. Składa się z 12 stanowisk pomiarowych produkcji GIG, wyposażonych w 1-sekundowe sejsmometry Willmore MKIII. Aparatura umożliwia tworzenie katalogów wstrząsów indukowanych działalnością górniczą, ich analizę oraz wyznaczanie podstawowych parametrów sejsmologicznych. Wykorzystywana jest do monitorowania sejsmiczności na obszarze GZW oraz weryfikacji zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych przez kopalniane sieci sejsmologiczne. 

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr hab. inż. Adam Lurka
e-mail: alurka@gig.eu
telefon: 32 259 25 75

nieaktualne dane
6

Rejestrator drgań
AMAX-GSI

Badania dla potrzeb monitoringu środowiska, górnictwa, przemysłu wydobywczego i budownictwa na terenach górniczych.

Aparatura AMAX-GSI jest wielokanałową cyfrową aparaturę sejsmometryczną do rejestracji przyspieszenia i prędkości drgań gruntu. Aparatura posiada 16 bitową kartę przetwornika AC, która zapewnia dużą dynamikę i w konsekwencji powoduje nieprzesterowanie drgań nawet od najsilniejszych wstrząsów górniczych. Umożliwia zastosowanie Górniczej Skali Intensywności GSI do bezpośredniej oceny stopnia intensywności drgań gruntu.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr hab. inż. Adam Lurka
e-mail: alurka@gig.eu
telefon: 32 259 25 75
7

Aparatura sejsmiczna SUMMIT

Badania dla potrzeb górnictwa podziemnego.

Wielokanałowa aparatura sejsmiczna, wyposażona w 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Odbiornikami drgań są dwuskładowe sondy geofonowe, pozwalające  mierzyć drgania w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Aparatura posiada atest iskrobezpieczeństwa i jest dopuszczona do dołowych pomiarów w kopalniach. Służy do wykrywania zaburzeń geologicznych w pokładach węgla, a także do badania stanu naprężeń górotworu w kopalniach.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr inż. Robert Siata
e-mail: rsiata@gig.eu
telefon: 32 259 24 46
8

Aparatura sejsmiczna GEODE

Badania dla potrzeb inżynierii środowiskowej, budownictwa. 24-kanałowa aparatura sejsmiczna, wyposażona w 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Przeznaczona jest do wykonywania powierzchniowych pomiarów sejsmicznych metodą refleksyjną, refrakcyjną oraz metodą analizy fal powierzchniowych MASW. Jest to aparatura wodoodporna i pyłoodporna i z tego względu może być używana w trudnych warunkach terenowych.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr inż. Robert Siata
e-mail: rsiata@gig.eu
telefon: 32 259 24 46
9

Aparatura elektromagnetyczna PROTEM

Badania dla potrzeb monitoringu  środowiska, przemysłu poszukiwawczego i  wydobywczego, wiertnictwa.

Aparatura przeznaczona do wykonywania głębokich sondowań elektromagnetycznych. Umożliwia rozpoznanie głębokiej budowy geologicznej, badania obecności i zasobności podziemnych warstw wodonośnych, badanie skażeń wód podziemnych, określanie głębokości zalegania skał podłoża, rozpoznawanie intruzji solnych, badania złożowe itp.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

nieaktualne dane
10

Grawimetr sprężynowy Autograv CG-5

Firmy Scintrex (Kanada)

Przyrząd do pomiarów względnych przyspieszenia siły ciężkości w oparciu o sensor kwarcowy z zerowaniem elektrostatycznym czuły na zróżnicowanie gęstości objętościowej mas skalnych budujących podłoże terenu. Umożliwia pomiary z rozdzielczością do ±0,001 mGala oraz dokładnością i powtarzalnością wyników do ±0,005 mGala.

Automatyczne obliczanie poprawek: pływowej, na rozpoziomowanie instrumentu, temperaturowej. Zawiera filtr szumów, filtr sejsmiczny, korekcję dryftu.

Obrazowanie pola siły ciężkości i jego anomalii względem bazowego punktu odniesienia. Zasięg wgłębny metody do ok. 50m ppt.

Określanie przydatności budowlanej podłoża gruntowego na terenach pogórniczych.

Ocena zagrożeń natury górniczej i pogórniczej.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr inż. Andrzej Kotyrba
e-mail: akotyrba@gig.eu
telefon: 32 259 23 77
11

Georadary SIR-2, SIR-3000

Firmy Geophysical Survey Systems Inc.(USA)

Aparatura do pomiarów ciągłych i punktowych na powierzchni terenu metodą georadarową w wariancie refleksyjnym wykorzystuje zjawisko odbicia fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości (50 MHz – 2 GHz) na granicach fizycznych (strukturalnych) w obrębie ośrodka geologicznego czy budowlanego, różniących się wartościami stałej dielektrycznej i przewodności elektrycznej.

Kompletny zestaw pomiarowy składa się z jednostki centralnej oraz anten nadawczo-odbiorczych o częstotliwościach nośnych: 80, 100, 120, 200, 270, 400, 1000MHz.

Określanie przydatności budowlanej podłoża gruntowego na terenach pogórniczych.

Ocena zagrożeń natury górniczej i pogórniczej.

Badania i oceny zagrożenia ruchami masowymi (zapadliska, osuwiska, kras).

Badania i projekty uzdatnienia do zabudowy terenów przeobrażonych działalnością górniczą.

Rozpoznania warunków geotechnicznych i przecieków w ziemnych i betonowych budowlach hydrotechnicznych.

Nieniszczące badania dla potrzeb rozpoznania struktury i stanu technicznego budowli.

Rozpoznanie stanu termicznego składowisk odpadów z produkcji węgla.

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

dr inż. Andrzej Kotyrba
e-mail: akotyrba@gig.eu
telefon: 32 259 23 77

+ 48-32-259-2000