Zakład Geologii i Geofizyki

 

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R:

  • Elektrooporowa metoda obrazowania stanu strukturalno-termicznego zapożarowanych budowli ziemnych zbudowanych z odpadów po produkcji węgla - Projekt BR w ramach programu POIG zadanie 1.3. p.t. System zarządzania likwidacją emisji CO ze zwałowisk odpadów powęglowych. Akronim: COOL’s.
  • Opracowanie metodyki oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych  oraz jej wdrożenie dla potrzeb inwentaryzacji szybów górniczych na terenach Górnego i Dolnego Śląska – JPBR finansowany przez WUG ze środków NFOŚiGW.
  • Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla procesu zgazowania. Realizacja w ramach zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Zadanie badawcze nr. 1. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”.
  • Opracowanie i wdrożenie w KWK „Bobrek-Centrum” metody pt.  „Zastosowanie metody PPV (PeakParticleVelocity) do oceny zagrożenia stateczności podziemnych wyrobisk górniczych poddanych oddziaływaniu wstrząsów górotworu w KWK „Bobrek-Centrum”.
  • Zasady stosowania Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej (GSIS-2017) do prognozy i oceny oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją  na obiekty budowlane  oraz  klasyfikacji ich odporności dynamicznej. Praca statutowa GIG o nr. 11207156-120. 2017.
 2. Ważniejsze zrealizowane prace badawczo-usługowe (DZ):

   

  • Dostawa i montaż systemu obserwacji sejsmologicznej w JSW SA KWK Budryk - 32 kanały. zleceniodawca:  SEVITEL Sp. z o.o.
  • Weryfikacja prognozowanych wpływów zjawisk sejsmicznych na obiekty powierzchniowe, opracowanych przez GIG Katowice przy współpracy z Green Gas DPB a.s. , dla planowanych robót górniczych w kopalniach OKD a.s. w karwińskiej części OKD w latach 2011- 2013, z wykorzystaniem górniczej skali intensywności drgań GSIGZW opracowanej w GIG. Kontrakt z Green Gas DPB, a.s. (Republika Czeska).
  • Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej” Dokumentacja pracy badawczo-usługowej dla SRK S.A Oddział KWK  „Centrum”.
  • Monitoring podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą metodami sejsmologiczną i hydrogeologiczną. Kontrakt realizowany dla DDKiA oraz Complex Projekt.
  • Zagrożenie uszkodzeń obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od wstrząsów górniczych w aspekcie prowadzonej i projektowanej eksploatacji w kopalniach Kompanii Węglowej SA, zlokalizowanych w pobliżu terenu Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji w KWK Piast. Dokumentacja pracy badawczo-usługowej dla KW S.A. o nr. 58127672-120.

   

 3. Ważniejsze projekty badawcze:

   

  • EPOS IP – EPOS ImplementationPhase. Projekt finansowany w ramach programu HORYZONT 2020. Kontrakt nr. 676564.
  • COMEX - COmplexMiningEXploitation : optimizingmine design and reducing the impact on human environment – „Eksploatacjaw złożonych uwarunkowaniach górniczych : optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka”.  projekt finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Wegla i Stali) Kontrakt No: RFCR-CT-2012-00003
  • CoGasOUT - Development of Novel Technologies for Predicting and CombatingGasOutbursts and UncontrolledEmissions in ThickSeamCoalMining  –  „Rozwój nowych technologii prognozowania i zwalczania wybuchu gazów i niekontrolowanych emisji w grubo pokładowych kopalniach węgla”. Projekt finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Wegla i Stali - Kontrakt RFCS-CT-2010-00002)
  • IS-EPOS - Cyfrowa Przestrzeń Badawcza Sejsmicznosci Indukowanej Dla Celów EPOS. Projekt POIG 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. 
  • Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich  programem  monitorowania. Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

   

 4. Inne: nagrody, wyróżnienia (za ostatnie 5 lat):

   

  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą: Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni  Amax-GSI. Warszawa 2012.
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej pn. „Górniczy sukces roku 2012” w kategorii ”Innowacyjność” za opracowanie  i wdrożenie w KWK „Bobrek-Centrum” i KWK „Ziemowit” — „Ścianowego (oddziałowego) system obserwacji sejsmologicznych” umożliwiającego między innymi wykorzystanie metody tomografii pasywnej do analizy rozkładów naprężeń w górotworze, w sąsiedztwie frontów eksploatacyjnych.
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt.: „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, Tom1: Górnictwo i środowisko, Tom 2: Zagrożenia naturalne” - nagroda Ministra Pracy. Udział w zespole autorskim, który uzyskał.
  • Wyróżnienie w konkursie „EUREKA DGP Odkrywamy Polskie Wynalazki” za wynalazek „Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych” dla zespołu GIG H.Logiewa, G.Mutke, A.Lurka, J.Dubiński, M.Turek

 

+ 48-32-259-2000